EN PL

Akcje na NC

Dokument informacyjny

Historia operacji na akcjach

Podział akcji
Emitent nie dokonywał podziału akcji.

Dywidenda
Zarząd Emitenta planuje w najbliższych trzech latach reinwestować 100 proc. wypracowywanych zysków zgodnie ze strategią inwestycyjną Emitenta.

Skup akcji własnych
Emitent nie przeprowadzał skupu akcji własnych.

Przymusowy wykup
Zdarzenie nie wystąpiło.

Wezwania
Emitent nie dokonywał wezwań.

Kolejne emisje akcji 
1/ 2.567.800 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda
2/ 285.310 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda
3/ 580.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda
4/ 508.605 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda
5/ 8.333.333 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda