EN PL

Informacje finansowe

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

31.12.2015 r.

31.12.2014 r.

12 miesięcy zakończonych 31.12.2015 r.

12 miesięcy zakończonych 31.12.2014 r.

Przychody netto ze sprzedaży

87 445 077,24

63 091 926,09

Koszty działalności operacyjnej

85 500 669,05

59 370 801,05

Pozostałe przychody operacyjne

19 674 315,31

7 735 191,37

Pozostałe koszty operacyjne

19 650 506,19

13 162 705,28

Przychody finansowe

2 189 375,12

2 647 738,41

Koszty finansowe

3 182 823,55

1 388 109,97

Zysk/(strata) brutto

-2 311 450,05

-1 512 240,97

Zysk/(strata) netto

-2 516 164,18

-662 839,64

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-5 149 346,93

-1 632 517,91

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

2 844 034,56

458 659,11

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

1 318 622,19

2 259 715,98

Aktywa trwałe

30 922 442,07

35 852 330,13

Aktywa obrotowe

57 884 659,74

60 817 566,28

Kapitały własne

35 275 894,05

38 333 149,39

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

53 531 207,76

57 710 137,99

Zobowiązania krótkoterminowe

49 497 704,88

52 547 971,48

Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.)

2,87

3,12

Zysk (strata) za okres na jedną akcję  (w zł.)

-0,20

-0,12

Średnia ważona liczba akcji na dzień bilansowy

12 275 048

5 517 057