EN PL

Kalendarium

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2015 r. - 12 lutego 2016 roku; 
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 r. - 13 maja 2016 roku;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016 r. - 12 sierpnia 2016 roku;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 r. - 14 listopada 2016 roku; 
- raport okresowy roczny za 2015 r. - 31 maja 2016 roku. 

W związku z podanym powyżej harmonogramem raportów bieżących, osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. pracujące dla Spółki oraz zasiadające w jej organach), obowiązują okresy zamknięte*.

* Okres zamknięty według art. 159 Ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest to okres, w którym osoby mające dostep do informacji poufnych, zwane insiderami pierwotnymi (art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi):

"nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi."

A także:

"działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej".

  • Dla raportów okresowych kwartalnych, okres zamknięty obowiązuje dwa tygodnie przed datą publikacji raportu.
  • Dla raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje dwa miesiące przed datą publikacji raportu rocznego.