EN PL

PUBLIKACJA RAPORTÓW BIEŻĄCYCH

Wszystkie raporty bieżące są publikowane w Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI) do wglądu https://www.bankier.pl/gielda/notowania/new-connect/BROADGATE/komunikaty

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 1 czerwca 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Broad Gate S.A.:

 1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 12.275.048 akcji;
 2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 12.275.048 głosów.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 roku

     
  Zarząd Emitenta Broad Gate S.A niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgro-madzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Anna Brewczyńska, Maria Brudnicka, Ewa Brudnicka-Banaszkiewicz, Anna Szmigiera-Wyrzykowska s.c., przy ul. Nowogrodzkiej 10 lok.9 w Warszawie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz informacja o liczbie akcji i głosów.  
  Załączniki                    
  Plik Opis  
  Broad Gate S.A FORMULARZ.pdfBroad Gate S.A FORMULARZ.pdf    
  Broad Gate S.A LICZBA AKCJI.pdfBroad Gate S.A LICZBA AKCJI.pdf    
  Broad Gate S.A OGŁOSZENIE O ZWZ.pdfBroad Gate S.A OGŁOSZENIE O ZWZ.pdf    
  Broad Gate S.A PROJEKTY UCHWAŁ.pdfBroad Gate S.A PROJEKTY UCHWAŁ.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 31 maja 2017 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Broad Gate S.A. na dzień 27 czerwca 2017 roku:

 

 1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 12.275.048 akcji;
 2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 12.275.048 głosów.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2017 roku

Zarząd Broad Gate S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Anna Brewczyńska, Ewa Brudnicka-Banaszkiewicz, Maria Brudnicka, Anna Szmigiera-Wyrzykowska Notariusza s.c., przy ul. Nowogrodzkiej 10 lok.9 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
1/Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2/Projekty uchwał na ZWZ
3/Formularz Pełnomocnictwa

Załączniki
20170531_183620_0000104803_0000093153.pdf
20170531_183620_0000104803_0000093155.pdf
20170531_183620_0000104803_0000093158.pdf

Raport Bieżący ESPI 9/2016 - Korekta raportów ESPI nr 5/2016, 6/2016, 7/2016

Podstawa prawna                                
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.    

Treść raportu:                                    
Zarząd Broad Gate S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w Raporcie bieżącym nr 5/2016, 6/2016, 7/2016 omyłkowo została wskazana liczba ton wysokooleinowych nasion słonecznika będących przedmiotem umów.

Poprawna treść raportu nr 5/2016 brzmi:
Zarząd Broad Gate S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 2 września 2016 roku zawarł ze spółką prawa rosyjskiego Advag AgriExport, umowę ramową na zakupu wysokoo-leinowych nasion słonecznika, której wartość nie przekroczy 3.528.000 dolarów amerykań-skich. Pierwsza dostawa opiewa na około 3500 ton (z możliwością zmiany o 10%) a cena jed-nej tony nie przekroczy 960 dolarów amerykańskich. Dostawa zostanie zrealizowana w okre-sie od listopada 2016 r. do marca 2017 r.

Poprawna treść raportu nr 6/2016 brzmi:
Zarząd Broad Gate S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 2 września 2016 roku zawarł z XIAN Corp Limited spółką z siedzibą w Honk Kongu, umowę sprzedaży 3500 ton wysokooleinowych nasion słonecznika. Dokładna wartość umów zostanie określona w mo-mencie dostawy, przy założeniu, że maksymalna cena jednej tony nie przekroczy 980 dolarów amerykańskich. Dostawa zostanie zrealizowana w okresie od listopada 2016 r. do marca 2017 r.

Poprawna treść raportu nr 7/2016 brzmi:
Zarząd Broad Gate S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 5 września 2016 roku zawarł ze spółką prawa rosyjskiego Advag AgriExport, umowę ramową na zakupu wysokoo-leinowych nasion słonecznika, której wartość nie przekroczy 2.365.000 dolarów amerykań-skich. Pierwsza dostawa opiewa na około 2500 ton (z możliwością zmiany o 10%) a cena jednej tony nie przekroczy 860 dolarów amerykańskich. Dostawa zostanie zrealizowana w okresie od listopada 2016 r. do grudnia 2016 r.

Raport Bieżący ESPI 8/2016 - Podpisanie znaczącej umowy

Podstawa prawna                                
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.    

Treść raportu:                                    
Zarząd Broad Gate S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 5 września 2016 roku zawarł z Provence Huiles S.A. spółką z siedzibą we Francji, umowę sprzedaży 2500 ton wysokooleinowych nasion słonecznika. Dokładna wartość umów zostanie określona w momencie dostawy, przy założeniu, że maksymalna cena jednej tony nie przekroczy 1000 dolarów amerykańskich. Dostawa zostanie zrealizowana w okresie od listopada 2016 r. do grudnia 2016 r.

Raport Bieżący ESPI 7/2016 - Podpisanie znaczącej umowy

Podstawa prawna                                
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.    

Treść raportu:                                    
Zarząd Broad Gate S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 5 września 2016 roku zawarł ze spółką prawa rosyjskiego Advag AgriExport, umowę ramową na zakupu wysokoo-leinowych nasion słonecznika, której wartość nie przekroczy 2.365.000 dolarów amerykań-skich. Pierwsza dostawa opiewa na około 25.000 ton (z możliwością zmiany o 10%) a cena jednej tony nie przekroczy 860 dolarów amerykańskich. Dostawa zostanie zrealizowana w okresie od listopada 2016 r. do grudnia 2016 r

Raport Bieżący ESPI 6/2016 - Podpisanie znaczącej umowy

Podstawa prawna                                
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.    

Treść raportu:                                    
Zarząd Broad Gate S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 2 września 2016 roku zawarł z XIAN Corp Limited spółką z siedzibą w Honk Kongu, umowę sprzedaży 35.000 ton wysokooleinowych nasion słonecznika. Dokładna wartość umów zostanie określona w mo-mencie dostawy, przy założeniu, że maksymalna cena jednej tony nie przekroczy 980 dolarów amerykańskich. Dostawa zostanie zrealizowana w okresie od listopada 2016 r. do marca 2017 r

Raport Bieżący ESPI 5/2016 - Podpisanie znaczącej umowy

Podstawa prawna                                
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.    

Treść raportu:                                    
Zarząd Broad Gate S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 2 września 2016 roku zawarł ze spółką prawa rosyjskiego Advag AgriExport, umowę ramową na zakupu wysokoo-leinowych nasion słonecznika, której wartość nie przekroczy 3.528.000 dolarów amerykań-skich. Pierwsza dostawa opiewa na około 35.000 ton (z możliwością zmiany o 10%) a cena jednej tony nie przekroczy 960 dolarów amerykańskich. Dostawa zostanie zrealizowana w okresie od listopada 2016 r. do marca 2017 r.

Raport Bieżący ESPI 4/2016 - Wykonanie Umowy

Podstawa prawna                                
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.    

Treść raportu:                                    
Zarząd Broad Gate S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2016 roku Emitent w wykonaniu umowy nabycia wysokooleinowego oleju słonecznikowego zawartej w dniu 9 października 2015 roku ze spółką prawa rosyjskiego Advag AgriExport, dokonał zapłaty w wysokości 1.895.000 dolarów amerykańskich.

Raport Bieżący ESPI 3/2016 - Częściowe spłaty pożyczek

Zarząd Broad Gate S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2016 roku Emitent otrzymał częściowe spłaty pożyczek, których udzielił na mocy umów zwartych w dniu 1 i 2 grudnia 2015 r. spółce zależnej od Emitenta, Advag OOO („Advag”) zarejestro-wanej w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 1155024000328. Advag dokonała spłat dla następujących umów w wysokości:
1). 1.120.000 dolarów amerykańskich w ramach umowy z dnia 1 grudnia 2015 roku.
2). 473.680 dolarów amerykańskich w ramach umowy z dnia 1 grudnia 2015 roku.
3). 302.600 dolarów amerykańskich w ramach umowa z dnia 2 grudnia 2015 roku.

Raport Bieżący nr 34/2016 - Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2016 rok

Zarząd Broad Gate S.A informuje, iż wyznaczył nowy termin publikacji raportu za II kwartał 2016 rok na dzień 4 sierpnia 2016 roku.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2016 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za II kwartał 2016 rok był dzień 12 sierpnia 2016 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2016 roku nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport Bieżący ESPI 2/2016 - Aneks do znaczącej umowy

Zarząd Broad Gate S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 lipca 2016 roku został podpisany ze spółką ADVAG Asset Management OOO aneks do umowy z dnia 11 marca 2016 roku.

Na mocy wyżej wskazanego aneksu, ustalono termin zapłaty za zbycie udziałów spółki zależnej od Emitenta Advag OOO (spółka zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 7704760917) do dnia 30 marca 2017 roku

Raport Bieżący nr 33/2016 - Nowa kadencja Rady Nadzorczej

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, iż w związku z upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 14 z dnia 28 czerwca 2016 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Viktor Semenow;

2. Wade Barnes;

3. Barett Duffy;

4. John Shmorhun;

5. Natalia Shpagina.

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej, wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport Bieżący nr 32/2016 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Broad Gate S.A.

Zarząd Broad Gate S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

PDF

Raport Bieżący nr 31/2016 - Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 roku powziął wiadomość od spółki zależnej od Emitenta, Advag OOO, zarejestrowanej w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 5024151030 ("Spółka"), że podpisała ona umowę, na mocy której zobowiązała się do zakupu wysokooleinowego oleju słonecznikowego. Dokładna wartość umów zostanie określona w momencie dostawy, przy założeniu, że maksymalna wartość zamówienia nie przekroczy 100.000 dolarów amerykańskich. Umowy zostały zawarte z wiodącą spółką rolną prawa rosyjskiego Rus-Resurs Agro.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConne

Raport Bieżący nr 30/2016 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 r.

Kancelaria DIA-S

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych.

Zarząd Broad Gate S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 roku z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich:

1. Cellestis Limited - liczba akcji: 8.333.333; liczba głosów z akcji: 8.333.333.

Raport Bieżący nr 29/2016 - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji informacji na temat podpisania przez spółkę zależną od Emitenta, Advag OOO, zarejestrowanej w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 5024151030 ("Spółka") znaczących umów z dnia 20 lutego 2016 roku oraz 2 marca 2016 roku, na mocy których zobowiązała się do zakupu wysokooleinowego oleju słonecznikowego.

Powodem opóźnienia Emitenta w przekazaniu raportu bieżącego było otrzymanie w późniejszym terminie informacji o zawartej transakcji przez Spółkę.

Emitent w dniu dzisiejszym opublikował przedmiotowy raport tj. raport EBI 28/2016. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości

Podstawa prawna:

pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Raport Bieżący nr 28/2016 - Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2016 roku powziął wiadomość od spółki zależnej od Emitenta, Advag OOO, zarejestrowanej w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 5024151030 ("Spółka"), że podpisała ona w dniu 20 lutego 2016 roku oraz 2 marca 2016 roku umowy na mocy których zobowiązała się do zakupu wysokooleinowego oleju słonecznikowego. Dokładna wartość umów zostanie określona w momencie dostawy, przy założeniu, że maksymalna wartość zamówienia nie przekroczy 1.000.000 dolarów amerykańskich. Umowy zostały zawarte z wiodącymi spółkami rolnymi prawa rosyjskiego, takimi jak OAO AK Elekom i Agrokompleks " Topily " LLC.

Wskazane powyżej umowy spełniają kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Raport Bieżący nr 27/2016 - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji informacji na temat podpisania przez spółkę zależną od Emitenta, Advag OOO, zarejestrowanej w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 5024151030 ("Spółka") znaczących umów z dnia 10 lutego 2016 roku, na mocy których zobowiązała się do zakupu wysokooleinowych nasion słonecznika i rzepaku.

Powodem opóźnienia Emitenta w przekazaniu raportu bieżącego było otrzymanie w późniejszym terminie informacji o zawartej transakcji przez Spółkę.

Emitent w dniu dzisiejszym opublikował przedmiotowy raport tj. raport EBI 26/2016. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości

Podstawa prawna:

pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Raport Bieżący nr 26/2016 - Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 8 czerwca 2016 roku powziął wiadomość od spółki zależnej od Emitenta, Advag OOO, zarejestrowanej w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 5024151030 ("Spółka"), że podpisała ona w dniu 10 lutego 2016 roku umowy na mocy których zobowiązała się do zakupu wysokooleinowych nasion słonecznika i rzepaku. Dokładna wartość umów zostanie określona w momencie dostawy, przy założeniu że maksymalna wartość zamówienia nie przekroczy 1.000.000 dolarów amerykańskich. Umowy zostały zawarte z wiodącymi spółkami rolnymi prawa rosyjskiego, takimi jak Novopanskoe LLC, OSK LLC i Pikovskaya zemlya LLC.

Wskazane powyżej umowy spełniają kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Raport Bieżący nr 25/2016 - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji informacji na temat podpisania przez spółkę zależną od Emitenta, Advag OOO, zarejestrowanej w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 5024151030 ("Spółka") znaczących umów z dnia 3 oraz 9 marca 2016 roku, na mocy których zobowiązała się do zakupu wysokooleinowych nasion słonecznika i rzepaku.

Powodem opóźnienia w przekazaniu raportu bieżącego było otrzymanie w późniejszym terminie informacji o zawartej transakcji przez Spółkę.

Emitent w dniu dzisiejszym opublikował przedmiotowy raport tj. raport EBI 24/2016.Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości

Podstawa prawna:

pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Raport Bieżący nr 24/2016 - Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 6 czerwca 2016 roku powziął wiadomość od spółki zależnej od Emitenta, Advag OOO, zarejestrowanej w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 5024151030 ("Spółka"), że podpisała ona w dniu 3 oraz 9 marca 2016 roku umowy, na mocy których zobowiązała się do zakupu wysokooleinowych nasion słonecznika i rzepaku. Dokładna wartość umów zostanie określona w momencie dostawy, przy założeniu że maksymalna wartość zamówienia nie przekroczy 1.000.000 dolarów amerykańskich. Umowy zostały zawarte z wiodącymi spółkami rolnymi prawa rosyjskiego tj. Agrozem LLC i Zenkono LLC.

Wskazane powyżej umowy spełniają kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Raport Bieżący nr 23/2016 - Wykonanie umów

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 2 czerwca 2016 roku otrzymał od spółki zależnej od Emitenta, Advag OOO, zarejestrowanej w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 5024151030 ("Spółka") wiadomość o spełnieniu pod koniec maja bieżącego roku świadczenia polegającego na dostarczeniu wysokoolejowych nasion słonecznika i nasion rzepaku wartych do USD 1.8 miliona dolarów amerykańskich.

Wskazana powyżej umowa spełnia kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna

§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

EBI 20/2016 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2016 roku

Zarząd Broad Gate S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Anna Brewczyńska, Ewa Brudnicka-Banaszkiewicz, Maria Brudnicka, Anna Szmigiera-Wyrzykowska s.c., przy ul. Nowogrodzkiej 10 lok.13 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
1/Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2/Projekty uchwał na ZWZ
3/Formularz Pełnomocnictwa
4/Liczba akcji i głosów

Załączniki
20160601_150708_0000094962_0000081649.pdf
20160601_150708_0000094962_0000081650.pdf
20160601_150708_0000094962_0000081651.pdf
20160601_150708_0000094962_0000081652.pdf

EBI 19/2016 - Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 30 maja 2016 roku spółka zależna od Emitenta, Advag OOO, zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 5024151030 ("Spółka") podpisała umowy z ARGO-S LLC i Agrokompleks "Topily" llc, na podstawie której Spółka kupiła wysoko oleinowe nasiona słonecznika i rzepaku. Dokładne wartości umów zostaną określone w momencie dostawy, przy założeniu, że maksymalna wartość zamówienia nie przekroczy 500.000 dolarów amerykańskich.

Wskazane powyżej umowy spełniają kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu

Podstawa prawna 
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

EBI 18/2016 - Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 26 maja 2016 roku spółka zależna od Emitenta, Advag OOO, zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 5024151030 ("Spółka") podpisała umowę z Urta Saba LLC, na podstawie której Spółka sprzedała wysoko oleinowe nasiona słonecznika. Wartość kontraktu szacowna jest na około 200.000 dolarów amerykańskich. 

Wskazana powyżej umowa spełniała kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 17/2016 - PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd Broad Gate S.A. (“Emitent”) informuje, iż w dniu 23 maja 2016 roku Spółka zależna od Emitenta – Advag OOO (5024151030) zawarła 3 umowy sprzedaży wysokooleinowych nasion słonecznika i nasion rzepaku ze Spółkami: Pikovskaya Zemlya, Slavyanskoye nasle oraz BDA Capital na łączną kwotę do 100.000 USD (stu tysięcy dolarów amerykańskich). 

Wskazana powyżej umowa spełnia kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

EBI 16/2016 - Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Broad Gate S.A. (“Emitent”) informuje, iż w dniu 10 maja 2016 roku podpisał z Advag AgriExport OOO, spółką prawa rosyjskiego, umowę na podstawie której kupił wysokooleinowy nierafinowany olej słonecznikowy. Dokładna wartość przedmiotu umowy została określona na podstawie szczegółowych zamówień, zgodnie z którymi Emitent kupił 280 (plus/minus 10 %) ton metrycznych wysokooleinowego nierafinowanego oleju słonecznikowego. Cena jednej tony metrycznej wynosi 940 (dziewięćset czterdzieści) dolarów amerykańskich. Wartość kontraktu szacowana jest na około 263.200 dolarów amerykańskich. 

Wskazana powyżej umowa spełnia kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 15/2016 - Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Broad Gate S.A. (“Emitent”) informuje, iż podpisał z Emirates Refining Company Ltd, spółką prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich umowę, na podstawie której sprzedał wysokooleinowy nierafinowany olej słonecznikowy. Dokładna wartość przedmiotu umowy została określona na podstawie szczegółowych zamówień, zgodnie z którymi Emitent sprzedał 280 (plus/minus 5 %) ton metrycznych wysokooleinowego nierafinowanego oleju słonecznikowego. Cena jednej tony metrycznej wynosi 950 (dziewięćset pięćdziesiąt) dolarów amerykańskich. Wartość kontraktu szacowana jest na około 266.000 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy) dolarów amerykańskich. 

Wskazane powyżej umowy spełniają kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 14/2016 - Zmiana oprocentowania pożyczek udzielonych spółce zależnej

Zarząd Broad Gate S.A. ("Spółka", „Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI nr 3/2016 informuje, iż Emitent podpisał aneksy do umów pożyczek 2.614.000 USD dla spółki zależnej Emitenta - Advag OOO, na mocy których to aneksów zmianie uległo oprocentowanie pożyczek.
Obecnie oprocentowanie pożyczek zostało ustalone na 0% w stosunku rocznym. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 13/2016 - Zmiana adresu Broad Gate S.A.

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, iż nastąpiła zmiana adresu spółki.

Aktualny adres spółki:
ul. Bagno 2 lok. 212 
00-112 Warszawa 

Ponadto do sądu rejestrowego zostanie zgłoszona zmiana adresu Emitenta, celem dokonania stosownego wpisu w rejestrze. 

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 12/2016 - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację z wykazem transakcji dokonanych na akcjach Spółki przez osobę posiadającą stały dostęp do informacji poufnych – z racji wykonywania usług doradztwa gospodarczego na rzecz Spółki.

Z przekazanych informacji wynika, iż została dokonana transakcja sprzedaży 2.800 akcji Broad Gate S.A. na podstawie umowy cywilnoprawnej poza rynkiem NewConnect w dniu 11 marca 2016 r. Cena za jedną akcję wyniosła 0,99 gr. 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

EBI 11/2016 - Zakończenie negocjacji i zbycie spółki zależnej

W nawiązaniu do raportu EBI nr 9/2016 Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż z sukcesem zakończył negocjacje w sprawie sprzedaży spółki zależnej Advag OOO (spółka zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 7704760917). W konsekwencji Emitent w dniu dzisiejszym zbył wszystkie posiadane udziały Advag OOO za cenę 37.500.000 zł. Termin płatności ustalono do dnia 31 lipca 2016 roku. Cena zostanie zapłacona gotówką lub instrumentami finansowymi. Nabywcą jest ADVAG Asset Management OOO. 

Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zapłacie ceny oraz o formie zapłaty zostaną przekazane niezwłocznie w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 10/2016 - Planowana ekspansja na rynek ukraiński

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent", „Spółka”) planuje rozpoczęcie prowadzenia działalności na rynku ukraińskim, który jest nie mniej perspektywiczny niż rynek rosyjski. W celu realizacji powyższego założenia Emitent zamierza nabyć 90% udziałów w spółce ADVAG Ukraine. Udziały będą prawdopodobnie nabywane po cenie nominalnej tj. 900 UAH.

Zarząd szacuje, że w pierwszym roku działalności na rynku ukraińskim uda się podpisać umowy kontraktacji z producentami rolnymi i sprzedać im 3.000 jednostek nasion słonecznikowych. 

Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu transakcji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 9/2016 - Rozpoczęcie negocjacji dot. zbycia spółki zależnej

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż rozpoczął negocjacje w sprawie sprzedaży spółki zależnej Advag OOO (spółka zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 7704760917). Potencjalnym nabywcą jest ADVAG Asset Management OOO. Ustalona wstępnie cena sprzedaży jest równa wartości księgowej Advag OOO.

Powodem powyższej decyzji są zadowalające wyniki finansowe drugiej spółki Advag OOO (spółka zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 5024151030) oraz chęć ograniczenia ryzyka, na które narażony jest Emitent w związku z istnieniem zobowiązań poprzednich właścicieli Advag OOO (7704760917).

Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu i wynikach negocjacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 8/2016 - Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 lutego 2016 roku podpisał umowę z Fairstock Enterprises Ltd, na podstawie której Emitent nabył 250 ton wysoko oleinowego oleju słonecznikowego. Wartość kontraktu wynosi 240.000 dolarów amerykańskich. 

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

EBI 7/2016 - Podpisanie znaczącej umowy z Refining Company Ltd

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż podpisała umowę z Emirates Refining Company Ltd, na podstawie której zbyła 250 ton wysoko oleinowego oleju słonecznikowego. 

Dostawa będzie realizowana przez Spółkę w marcu 2016 roku. 

Wartość kontraktu wynosi 245.000 dolarów amerykańskich. 

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

EBI 5/2016 - Zakończenie negocjacji w sprawie nabycia zakładu przetwórstwa roślin oleistych

W nawiązaniu do raportu EBI nr 21/2015 Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż Emitent oraz spółka zależna od Emitenta, Advag OOO, zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 1157746388821 ("Spółka") zakończyły negocjacje w sprawie nabycia zakładu przetwórstwa roślin wysoko oleistych, znajdującego się w centralnej Rosji. 

Negocjacje a w szczególności wyniki przeprowadzonego due diligence nie były satysfakcjonujące, co spowodowało konieczność odstąpienia od nabycia zakładu przetwórstwa roślin oleistych. 

Zarząd Emitenta nie wklucza prowadzenia dalszych aktywnych poszukiwań możliwości nabycia podobnych aktywów w przyszłości. Informacje o podjęciu ewentualnych negocjacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 4/2016 - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji informacji na temat udzielenia pożyczek spółce zależnej.

Powodem opóźnienia w przekazaniu raportu bieżącego było niezamierzone przeoczenie terminu jego publikacji.

Spółka w dniu dzisiejszym opublikowała przedmiotowe raporty tj. raport EBI 3/2016. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna: 
pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

EBI 3/2016 - Udzielenie pożyczek spółce zależnej

Zarząd Broad Gate S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje, iż w dniach 1 i 2 grudnia 2015 r. Emitent podpisał umowy, na mocy, których udzielił spółce zależnej Emitenta, Advag OOO, zarejestrowanej w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 1155024000328, pożyczek na łączną kwotę w wysokości 2.614.000 USD (słownie: dwóch milionów sześciuset czternastu tysięcy dolarów amerykańskich) na okres do dnia 31 grudnia 2017 r. 

Oprocentowanie pożyczek zostało ustalone w wysokości 11% w stosunku rocznym. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO , "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 2/2016 - Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 19 stycznia 2016 roku podpisał z wiodącym producentem nasion - NUSEED EUROPE Ltd. umowę, na podstawie której kupił nasiona słonecznika bogate w kwas oleinowy w celu ich dystrybucji na terenie Rosji i Ukrainy.

Dokładna wartość przedmiotu umowy zostanie określona w momencie dostawy, jednakże maksymalna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 700.000 (siedmiuset tysięcy) dolarów amerykańskich. 

Wskazana powyżej umowa spełniała kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 1/2016- Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2015 r. - 12 lutego 2016 roku; 
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 r. - 13 maja 2016 roku;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016 r. - 12 sierpnia 2016 roku;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 r. - 14 listopada 2016 roku; 
- raport okresowy roczny za 2015 r. - 31 maja 2016 roku. 

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


PODSTAWA PRAWNA:
§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

EBI 27/2015 - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji informacji na temat podpisania znaczących umów.

Powodem opóźnienia w przekazaniu raportu bieżącego było niezamierzone przeoczenie terminu jego publikacji.

Spółka w dniu dzisiejszym opublikowała przedmiotowe raporty tj. raport EBI 25/2015 oraz raport EBI 26/2015. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna: 
pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

EBI 26/2015 - Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 11 grudnia 2015 roku podpisał z Advag AgriExport OOO, spółką prawa rosyjskiego („Spółka”), umowę, na podstawie której kupił wysokooleinowy nierafinowany olej słonecznikowy. Dokładna wartość przedmiotu umowy została określona na podstawie szczegółowych zamówień, zgodnie z którymi Emitent kupił 220 (plus/minus 10 %) ton metrycznych wysokooleinowego nierafinowanego oleju słonecznikowego. Cena jednej tony metrycznej wynosi 1.007 (jeden tysiąc siedem) dolarów amerykańskich.

Wartość kontraktu szacowana jest na około 221.540 dolarów amerykańskich.

Wskazana powyżej umowa spełniała kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 25/2015 - Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 27 listopada 2015 roku podpisał z Kamani Oil Industries PVT. LTD umowę, na podstawie której sprzedał 220 (plus/minus 10 %) wysokooleinowego nierafinowanego oleju słonecznikowego. Cena jednej tony metrycznej wynosi 1.030 (jeden tysiąc trzydzieści) dolarów amerykańskich. 

Wartość kontraktu szacowna jest na około 226.600 dolarów amerykańskich. 

Wskazana powyżej umowa spełniała kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 23/2015 - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport Bieżący nr 23/2015

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego w zakresie terminu publikacji informacji o fakcie, iż Emitent stał się jedynym udziałowcem Advag OOO (7704760917).

Powodem opóźnienia w przekazaniu raportu bieżącego było niezamierzone przeoczenie terminu jego publikacji.

Spółka w dniu dzisiejszym opublikowała przedmiotowy raport. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

 

Podstawa prawna:

pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

EBI 22/2015 - Broad Gate S.A. jedynym udziałowcem Advag OOO (7704760917)

Raport Bieżący nr 22/2015

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, iż w sierpniu bieżącego roku mniejszościowy udziałowiec dokonał zwrotu posiadanych udziałów w Advag OOO (spółka zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 7704760917). Zgodnie z prawem rosyjskim zwrócone udziały zostały równo podzielone pomiędzy dotychczasowych udziałowców, w efekcie czego spółka Broad Gate S.A została jedynym udziałowcem posiadającym 100% kapitału zakładowego Advag OOO (7704760917).

Powyższa transakcja miała na celu przygotowanie spółki Advag OOO (7704760917) do nabycia zakładu przetwórstwa roślin wysoko oleistych, znajdującego się w centralnej Rosji.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 21/2015 - Rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia zakładu przetwórstwa roślin oleistych

Raport Bieżący nr 21/2015

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż Emitent oraz spółka zależna od Emitenta, Advag OOO, zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 1157746388821 ("Spółka") rozpoczęły negocjacje w sprawie nabycia zakładu przetwórstwa roślin wysoko oleistych, znajdującego się w centralnej Rosji. Obecna moc produkcyjna zakładu to 80.000 ton (MT) rocznie.

Szacunkowa wartość transakcji może wynieść około sześciu milionów dolarów amerykańskich. Emitent zakłada, że rozliczenie transakcji nastąpi zarówno w formie gotówkowej, jaki i w formie bezgotówkowej. Strony planują zakończyć negocjacje do końca 2015 roku.

Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacja o zakończeniu negocjacji zostanie przekazywana niezwłocznie w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 20/2015 - Podpisanie znaczącej umowy

Raport Bieżący nr 20/2015

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 4 września 2015 roku spółka zależna od Emitenta, Advag OOO, zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 1107746611499 ("Spółka") podpisała umowę z Cargill OOO (MOLODYOZHNAYA STREET 10, EFREMOV, TULSKAYA OBLAST, RUSSIA, 301847), na podstawie której Spółka dostarczy do końca roku bieżącego 5.000 ton (MT) wysoko oleinowego oleju słonecznikowego.

Wartość kontraktu szacowna jest na około 4.500.000 dolarów amerykańskich.

Wskazana powyżej umowa spełniała kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 19/2015 - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport Bieżący nr 19/2015

Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji informacji na temat podpisania istotnej umowy.

Powodem opóźnienia w przekazaniu raportu bieżącego było niezamierzone przeoczenie terminu jego publikacji.

Spółka w dniu dzisiejszym opublikowała przedmiotowy raport. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

 

Podstawa prawna:

pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

EBI 18/2015 - Podpisanie znaczącej umowy

Raport Bieżący nr 18/2015

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2015 roku spółka zależna od Emitenta, Advag OOO ("Spółka") zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 1155024000328 („Spółka zależna”) podpisała umowę ze spółką "TATAGRO" Limited Liability Company Russia, Tatarstan, 422060, Respublika TATARSTAN, pgt. BOGATYE SABY, ul. STROITELEY, d. 2, na mocy której Spółka zależna nabędzie 13.000 ton wysoko oleinowego rzepaku o szacowanej o wartości 4.000.000 EUR. Wysokość nabytego rzepaku może ulec zmian w granicach 5 proc.

Zakup rzepaku związany jest z realizacją kontraktu z Closed Joint-Stock Company Sodrugestvo-Soya.

Wskazane powyżej umowa spełniała kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnec

EBI 17/2015 - Korekta raportu EBI nr 16/2015 - Podpisanie znaczącej umowy

Raport Bieżący nr 17/2015

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż raport EBI nr 16/2015 dotyczący zawarcia znaczącej umowy został niepoprawnie sformułowany. W celu przedstawienia pełnego stanu faktycznego poniżej Zarząd Emitenta przedstawia wyjaśnienia oraz poprawną treść raportu.

Stan faktyczny:

Emitent raportem EBI nr 9/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku poinformował, iż Advag OOO („Spółka zależna”) podpisał umowę z Closed Joint-Stock Company Sodrugestvo-Soya (Group of Companies Sodrugestvo) z siedzibą w Kaliningradzie na terytorium Rosji na dostawę 11.000 ton wysoko oleinowego oleju rzepakowego. Następnie Emitent w dniu 27 sierpnia 2015 roku poinformował, iż Spółka zależna podpisała w dniu 26 sierpnia 2015 roku kolejną umowę z Closed Joint-Stock Company Sodrugestvo-Soya (Group of Companies Sodrugestvo), na podstawie której zbyła 13.000 ton wysoko oleinowego rzepaku. Wartość umowy oszacowano na kwotę ponad 4.000.000 dolarów.

Wyjaśnienia:

Emitent wyjaśnia, iż umowa z dnia 26 sierpnia 2015 roku nie stanowi samodzielnej umowy, lecz jest aneksem do umowy, o zawarciu której Emitent informował raportem EBI nr 9/2015 w dniu 11 czerwca 2015 roku. W wyniku zawarcia wskazanego powyżej aneksu podwyższona została ilość sprzedawanego oleju rzepakowego z 11.000 na 13.000 ton.

Zmianie uległa też wartość kontraktu, która została podwyższona z kwoty 3.747.000 EUR na kwotę 4.477.000 euro.

Prawidłowa treść raportu:

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2015 roku spółka zależna od Emitenta, Advag OOO, zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 1155024000328 ("Spółka") podpisała aneks do umowy z Closed Joint-Stock Company Sodrugestvo-Soya (Group of Companies Sodrugestvo), o zawarciu której Emitent informował raportem EBI nr 9/2015 w dniu 11 czerwca 2015 roku. W wyniku podpisania aneksu podwyższono dotychczasową ilość dostaw wysoko oleinowego oleju rzepaku z 11.000 ton na 15.000 ton oraz zmieniono wartość kontraktu, która po podpisaniu aneksu wynosi ponad 4.477.000 euro.

Wskazana powyżej umowa spełniała kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 16/2015 - Podpisanie znaczącej umowy

Raport Bieżący nr 16/2015

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2015 roku spółka zależna od Emitenta, Advag OOO, zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 1155024000328 ("Spółka") podpisała umowę z Closed Joint-Stock Company Sodrugestvo-Soya (Group of Companies Sodrugestvo), na podstawie której zbyła 15.000 ton wysoko oleinowego rzepaku.

Wartość kontraktu wynosi ponad 4.000.000 dolarów amerykańskich.

Wskazana powyżej umowa spełniała kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 15/2015 - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport Bieżący nr 15/2015

Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji informacji na temat podpisania istotnej umowy.

Powodem opóźnienia w przekazaniu raportu bieżącego było niezamierzone przeoczenie terminu jego publikacji.

Spółka w dniu dzisiejszym opublikowała przedmiotowy raport. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

 

Podstawa prawna:

pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

EBI 14/2015 - Podpisanie znaczącej umowy

Raport Bieżący nr 14/2015

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2015 roku podpisał z Advag AgriExport OOO, spółką prawa rosyjskiego, umowę, na podstawie której kupił wysoko oleinowy nierafinowany olej słonecznikowy. Dokładna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie szczegółowych zamówień, przy założeniu, że maksymalna wartość kontraktu wyniesie 2.700.000 dolarów amerykańskich.

Wskazana powyżej umowa spełniała kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 13/2015 - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport Bieżący nr 13/2015

Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji informacji na temat podpisania istotnej umowy.

Powodem opóźnienia w przekazaniu raportu bieżącego było niezamierzone przeoczenie terminu jego publikacji.

Spółka w dniu dzisiejszym opublikowała przedmiotowy raport. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

 

Podstawa prawna:

pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

EBI 12/2015 - Podpisanie znaczącej umowy

Raport Bieżący nr 12/2015

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2015 roku podpisał z Provence Huiles S.A., spółką prawa francuskiego, umowę, na podstawie której sprzedał wysoko oleinowy nierafinowany olej słonecznikowy. Dokładna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie szczegółowych zamówień, przy założeniu, że maksymalna wartość kontraktu wyniesie 2.800.000 dolarów amerykańskich.

Provence Huiles S.A. jest jednym z liderów produkcji rafinowanych olejów na rynku Europejskim.

Wskazana powyżej umowa spełniała kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

ESPI 2/2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ

Raport bieżący 2/2015

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

W dniu 30 czerwca 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Broad Gate S.A. W związku z powyższym Zarząd Broad Gate S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.

Nazwa akcjonariusza - Cellestis Limited

Liczba głosów przysługujących na ZWZ - 8.333.333

Udział w głosach na ZWZ (w proc.) - 100

Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) - 67,89

EBI 10/2015 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Raport Bieżący nr 10/2015

Zarząd Broad Gate S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku w Warszawie.

PDF

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 9/2015 - Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

Raport Bieżący nr 9/2015

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 10 czerwca 2015 roku spółka zależna od Emitenta, Advag OOO („Spółka”) podpisał umowę z Closed Joint-Stock Company Sodrugestvo-Soya (Group of Companies Sodrugestvo) z siedzibą w Kaliningradzie na terytorium Rosji na dostawę 11.000 ton wysoko oleinowego oleju rzepakowego.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 3.747.000 euro. 

Sadrugestvo-Soya Closed Joint-Stock Company jest rosyjską spółką z grupy Sodrugestvo, która jest jednym największych światowych grup firm z branży rolno-przemysłowej. Działalność Sodrugestvo-Soya Closed Joint-Stock Company skupiona jest przede wszystkim na przetwórstwie soi i rzepaku.

Wskazana powyżej umowa spełniała kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 8/2015 - Utworzenie spółki zależnej

Raport Bieżący nr 8/2015

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż utworzył w Federacji Rosyjskiej spółkę Advag OOO („Spółka”) z siedzibą w Archangielskoje w obwodzie Moskiewskim. W Spółce Emitent objął 100% kapitału zakładowego o wartości nominalnej 10.000 rubli rosyjskich. Spółka została zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 1155024000328.

Docelową działalnością Advag OOO będzie zarządzanie agroaktywami, przez produkcję olejów wysokojakościowych (rzepak, słonecznik) w rejonie Wołgi i Uralu. Spółka ma taką samą firmę jak wchodząca już w skład grupy kapitałowej spółka Advag OOO zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem I1077466LI499. Jednakże są to dwa odrębne podmioty wpisane do rejestr pod innymi numerami.

Tworzenie kolejnego podmiotu ma na celu bardziej sprawne zarządzie działalnością w poszczególnych regionach Federacji Rosyjskiej, jednakże mając na uwadze budowanie znaczenia marki zachowana nazwę Advag.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 7/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 roku

Raport Bieżący nr 7/2015

Zarząd Broad Gate S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

PDFPDFPDF

 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 4/2015 - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport Bieżący nr 4/2015

Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji informacji na temat utworzenia spółki zależnej.

Powodem opóźnienia w przekazaniu raportu bieżącego było niezamierzone przeoczenie terminu jego publikacji.

Spółka w dniu dzisiejszym opublikowała przedmiotowy raport. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

 

Podstawa prawna:

pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

EBI 3/2015 - Utworzenie spółki zależnej

Raport Bieżący nr 3/2015

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2015 roku utworzył w Federacji Rosyjskiej spółkę Broad Gate OOO („Spółka”) z siedzibą w Moskwie. W Spółce Emitent objął 100% kapitału zakładowego o wartości nominalnej 10.000 rubli rosyjskich. Spółka została zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 1157746388821 w dniu 27 kwietnia 2015 roku.

Docelową działalnością Broad Gate OOO będzie zarządzanie zakładem produkcyjnym wytwarzającym wysokojakościowy olej słonecznikowy i rzepakowy. Optymalizację kosztów wytwarzania oleju zapewnią umowy z Advag OOO na dostawę nasion służących do produkcji. Planowany model biznesowy ma na celu konsolidację działalności biznesowej wewnątrz grupy kapitałowej Emitenta, co w ocenie Zarządu zapewni zwiększenie przychodów grupy.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 1/2015 - Harmonogram raportów okresowych 2015

Raport Bieżący nr 1/2015

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 r. - 13 lutego 2015 roku;

- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 r. - 15 maja 2015 roku;

- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 r. - 14 sierpnia 2015 roku;

- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 r. - 13 listopada 2015 roku;

- raport okresowy roczny za 2014 r. - 2 czerwca 2015 roku;

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

EBI 35/2014 - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport Bieżący nr 35/2014

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, iż przekazanie raportu bieżącego nr 34/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku, dotyczącego zmiany terminu publikacji raportu za III kwartał 2014 roku (z dnia 7 listopada 2014 na dzień 14 listopada 2014 r.), nastąpiło z naruszeniem obowiązku informacyjnego określonego w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO raport bieżący zawierający informację o zmianie daty przekazania raportu okresowego powinien być przekazany nie później niż na dwa dni przed datą przekazania określoną w Harmonogramie przekazywania raportów okresowych.

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2014 rok wynika z opóźniania przekazania pełnej dokumentacji księgowej niezbędnej do przeprowadzenia konsolidacji.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

 

Podstawa prawna:

pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect".

EBI 34/2014 - Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2014 rok

Raport Bieżący nr 34/2014

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, iż zmianie ulegnie data publikacji raportu za III kwartał 2014 roku.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2014 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za III kwartał 2014 rok był dzień 7 listopada 2014 roku.

Zarząd Broad Gate S.A wyznaczył nowy termin publikacji raportu za III kwartał 2014 rok na dzień 14 listopada 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 33/2014 - Korekta raportu EBI z dnia 23 października 2014 roku

Raport Bieżący nr 33/2014

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 23 października 2014 roku spółka zależna od Emitenta, Advag OOO ("Spółka") podpisała umowę z Cargill LLC. na dostawę 20.000 ton wysoko oleinowego oleju słonecznikowego. Dostawy będą realizowane przez Spółkę w okresie od czwartego kwartału 2014 roku do pierwszego kwartału 2016 roku. Dokładna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie szczegółowych zamówień, przy czym szacunkowa wartość kontraktu wynosi ponad 20.000.000 dolarów amerykańskich.

Cargill LLC jest rosyjską filią Cargill Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która jest jedną z pięciu największych światowych firm przetwarzających zboża.

Wskazana powyżej umowa spełniała kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

Korekta uwzględnia pełną formę prawną i poprawną siedzibę kontrahenta.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 32/2014 - WARUNKOWA REJESTRACJA AKCJI SERII E W KDPW

Raport Bieżący nr 32/2014

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, iż w dniu 23 października 2014 roku powziął informację, iż, zgodnie z uchwałą nr 895/14 z dnia 23 października 2014 roku, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 8.333.333 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLBRDGT00019, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 31/2014 - Podpisanie znaczącej umowy

Raport Bieżący nr 31/2014

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 23 października 2014 roku spółka zależna od Emitenta, Advag OOO ("Spółka") podpisał umowę z Cargill Yug z siedzibą w Krasnodarze na terytorium Rosji na dostawę 20.000 ton wysoko oleinowego oleju słonecznikowego. Dostawy będą realizowane przez Spółkę w okresie do czwartego kwartału 2014 roku do pierwszego kwartału 2016 roku. Dokładna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie szczegółowych zamówień, przy czym szacunkowa wartość kontraktu wynosi ponad 20.000.000 dolarów amerykańskich.

Wskazana powyżej umowa spełniała kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

EBI 30/2014 Tekst jednolity Statutu Emitenta

Raport Bieżący nr 30/2014

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o akcje serii E, Zarząd Broad Gate S.A. przekazuje w załączeniu tekst jednolity statutu Emitenta.

PDF

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

EBI 29/2014 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmian statutu Emitenta

Raport Bieżący nr 29/2014

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, iż w dniu 2 października 2014 roku powziął informację, iż na podstawie podjętej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu Emitenta.

W rezultacie zarejestrowanych zmian kapitał zakładowy Broad Gate S.A. przedstawia się następująco:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.227.504,80 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset cztery złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 2.567.800 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 285.310 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 (dziesięć groszy) każda, 580.000 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć gorszy) każda, 508.605 (pięćset osiem tysięcy sześćset pięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

EBI 27/2014 - Rozpoczęcie publikacji raportów skonsolidowanych

Raport Bieżący nr 27/2014

Zarząd Emitenta informuje, iż w nawiązaniu do raportów bieżących nr 7/2014 z dnia 12 marca 2014 oraz 10/2014 z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie nabycia udziałów w spółce Advag OOO z siedzibą w Moskwie, począwszy od publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014 roku, Emitent na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości jest zobowiązany do sporządzania i publikacji skonsolidowanych raportów okresowych.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Raporty bieżące

EBI 26/2014 Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2014 roku spółka zależna od Emitenta, Advag OOO ("Spółka") podpisała umowę, na mocy której sprzedała wysoko oleinowy olej słonecznikowy o wartości 2.600.000 dolarów amerykańskich. Umowa została zawarta z AarhusKarlshamn Sweden AB, jednym z liderów rynku produkcji olejów jadalnych i tłuszczów dla przemysłu spożywczego w Europie.

Wskazana powyżej umowa spełniała kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko - Prezes Zarządu

EBI 25/2014 Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 28 lipca 2014 roku spółka zależna od Emitenta, Advag OOO ("Spółka") podpisała umowę, na mocy której sprzedała wysoko oleinowy olej słonecznikowy o wartości 2.800.000 dolarów amerykańskich. Umowa została zawarta z AarhusKarlshamn UK Ltd., jednym z liderów rynku produkcji olejów jadalnych i tłuszczów dla przemysłu spożywczego w Europie. 

Wskazana powyżej umowa spełniała kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko - Prezes Zarządu

EBI 24/2014 Zakończenie subskrypcji akcji serii E i dokonanie przydziału akcji

Zarząd Broad Gate S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki:
 

 1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
  Data rozpoczęcia subskrypcji: 30 czerwca 2014 roku,
  Data zakończenia subskrypcji: 18 lipca 2014 roku.
 2. Data przydziału akcji:
  Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.
 3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
  nie więcej niż 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.
 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
  Redukcja nie wystąpiła.
 5. Liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
  8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy).
 6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
  3,00 zł (trzy złote). 
 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono akcje serii E w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
  Subskrypcja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
  W ramach subskrypcji zawarto jedną umowę objęcia akcji serii E.
 8. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
  W ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci. 
 9. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wynosi 24.600 zł netto, w tym: 
  - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,
  - koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
  - koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 24.600 zł,
  - koszty promocji oferty: 0 zł.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko - Prezes Zarządu

EBI 23/2014 Powołanie członków Rady Nadzorczej EmitentaZarząd Emitenta informuje, iż w dniu 28 lipca 2014 roku Walne

Zgromadzenie Broad Gate S.A. podjęło uchwałę nr 2 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki następujących osób:

 1. Victor Semenov,
 2. Wade Barnes, 
 3. Brett Duffy, 
 4. Przemysław Kowalewski,
 5. John Shmorhum.

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej, wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.

Podstawa prawna:
par. 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko - Prezes Zarządu

Raport ESPI 7/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ

W dniu 28 lipca 2014 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Broad Gate S.A. W związku z powyższym Zarząd Broad Gate S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.

Nazwa akcjonariusza – Cellestis
Limited Liczba głosów przysługujących na NWZ – 1 910 699
Udział w głosach na NWZ (w proc.) – 100
Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 48,47

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

EBI 22/2014 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Broad Gate S.A.

Zarząd Broad Gate S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 lipca 2014 roku w Warszawie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko - Prezes Zarządu

EBI 21/2014 Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii E

Zarząd Broad Gate S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, w dniu dzisiejszym, tj. 18 lipca b.r. Zarząd podjął uchwałę określającą cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii E na poziomie 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję.

Jednocześnie Zarząd Broad Gate S.A. informuje, iż akcje serii E w liczbie 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) zostaną zaoferowane do objęcia spółce Cellestis Limited z siedzibą w Republice Cypryjskiej, co pozwoli na skompensowanie wierzytelności przysługujących Cellestis Limited wobec Spółki tytułem sprzedaży udziałów ADVAG OOO z siedzibą w Federacji Rosyjskiej. 

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko - Prezes Zarządu

EBI 20/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 lipca 2014 roku.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 lipca 2014 roku.Zarząd Broad Gate S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 lipca 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński, Adam Suchta Spółka Cywilna, 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 36 lok. 12.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki link:

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko - Prezes Zarządu

EBI 19/2014 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Broad Gate S.A.Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Broad Gate S.A.

Zarząd Broad Gate S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Uchwały znajduja się pod linkiem:
http://www.newconnect.pl/?page=get_ebi_file&id=59303

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko - Prezes Zarządu

EBI 18/2014 Rozpoczęcie współpracy z Kamani Oil Industries Pvt LtdRozpoczęcie współpracy z Kamani Oil Industries Pvt Ltd

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 26 czerwca 2014 roku spółka zależna od Emitenta, Advag OOO ("Advag") podpisała umowę z firmą Kamani Oil Industries Pvt Ltd, która jest jednym z wiodących indyjskich producentów olei i tłuszczów. 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Advag do Kamani Oil Industries Pvt Ltd wysoko oleinowych olei produkowanych z wysoko oleinowych ziaren słonecznika. Szacunkowa wartość kontraktu wynosi 300.000 dolarów amerykańskich. 

Wskazana powyżej umowa ma celu weryfikację możliwości współpracy oraz wskazanie ewentualnych przeszkód logistycznych. W przypadku jej powodzenia strony planują co najmniej dziesięciokrotne zwiększenie wolumenu sprzedaży. 

Wskazane powyżej umowy spełniają kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko - Prezes Zarządu

Raport EBI 17/2014 Zakończenie podpisywania umów o dostawy ziarna w 2014 rokuZakończenie podpisywania umów o dostawy ziarna w 2014 roku

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 25 czerwca 2014 roku spółka zależna od Emitenta, Advag OOO ("Advag") podpisał umowę z Trans Agro z siedzibą w Tatarstanie. Przedmiotem umowy jest dostawa 7.000 ton wysoko oleinowych ziaren słonecznika, oraz 11.000 ton wysoko oleinowych ziaren rzepaku, o wartości przekraczającej 6.300.000 dolarów amerykańskich.

Wskazane powyżej umowy to ostatnie porozumienia Advag w zakresie dostaw ziarna w sezonie żniw w 2014 roku.

Podsumowując całkowicie zakontraktowane dostawy w 2014 roku to 58.000 ton wysoko oleinowych ziaren słonecznika i 30.000 ton wysoko oleinowych ziaren rzepaku o szacunkowej wartości 12 miliardów rubli rosyjskich, co stanowi odpowiednik 35.000.000 milionów dolarów amerykańskich.

Wskazane powyżej umowy spełniają kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko - Prezes Zarządu

EBI 16/2014 Podpisanie umów znaczących

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 10 czerwca 2014 roku spółka zależna od Emitenta, Advag OOO ("Advag") podpisał umowę na dostawę 12.000 ton nasion rzepaku. Nasiona zostaną dostarczone na potrzeby fabryki zajmującej się przetwórstwem nasion oraz produkcją oleju. Dostawy będą realizowane do końca 2014 roku. Dokładna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie szczegółowych zamówień, przy czym szacunkowa wartość kontraktu wynosi 170.000.000 rubli rosyjskich, co stanowi odpowiednik 5.000.000 dolarów amerykańskich. 

Ponadto, w dniu dzisiejszym Advag zawarła umowę z Trans Agro z siedzibą w Tatarstanie. Przedmiotem umowy jest dostawa 2.000 ton nasion słonecznika, oraz 7.000 ton rzepaku, o wartości przekraczającej 3.000.000 dolarów amerykańskich.

Wskazane powyżej umowy spełniają kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko - Prezes Zarządu

15/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 rokuZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 roku

Zarząd Broad Gate S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński, Adam Suchta Spółka Cywilna, 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 36 lok. 12.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

link: http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=BDG&id=65137&id_tr=1

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko - Prezes Zarządu

EBI 13/2014 Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależnąPodpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 29 maja 2014 roku spółka zależna od Emitenta, Advag OOO ("Spółka") podpisał umowę kupna 12.000 ton nasion słonecznika. Dokładna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie szczegółowych zamówień, przy czym szacunkowa wartość kontraktu wynosi 139.000.000 rubli rosyjskich, co stanowi odpowiednik 4.000.000 dolarów amerykańskich. Zakupione nasiona posłużą Spółce do produkcji wysoko oleinowego oleju słonecznikowego. 

Wskazana powyżej umowa spełniała kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko - Prezes Zarządu

EBI 12/2014 Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 26 maja 2014 roku spółka zależna od Emitenta, Advag OOO ("Spółka") podpisał umowę kupna 4.100 ton nasion rzepaku i 17.000 ton nasion słonecznika. Dokładna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie szczegółowych zamówień, przy czym szacunkowa wartość kontraktu wynosi 295.400.000 rubli rosyjskich, co stanowi odpowiednik 8.400.000 dolarów amerykańskich. Zakupione nasiona posłużą Spółce do produkcji wysoko oleinowego oleju spożywczego. 

Wskazana powyżej umowa spełnia kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko - Prezes Zarząd

EBI 10/2014 Zwiększenie zaangażowania w Advag OOOZwiększenie zaangażowania w Advag OOO

Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 12 maja 2014 roku Emitent nabył od spółki Cellestis Limited 51% (pięćdziesiąt jeden) procent udziałów w kapitale zakładowym rosyjskiej spółki Advag OOO ("Spółka") z siedzibą w Moskwie. Tym samym Emitent zwiększył swoje zaangażowanie, do 76% (siedemdziesiąt sześć) procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

W zamian za nabycie 51% (pięćdziesiąt jeden) procent udziałów Spółki Emitent zobowiązał się zapłacić cenę w wysokości 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) za wszystkie udziały. Zapłata ceny nastąpi do dnia 31 lipca 2014 roku, przy czym intencją stron jest uregulowanie należności poprzez nową emisję akcji Broad Gate S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI z dnia 12 lutego 2014 roku.

Spółka świadczy pełen zakres usług rolniczych, od zarządzania agroaktywami, przez produkcję olejów wysokojakościowych (rzepak, słonecznik), badanie jakości gleby, aż do optymalizacji upraw. Spółka świadczy również usługi m.in. w zakresie zarządzania produkcją rolną i prowadzeniem gospodarstwa rolnych, transportu produktów rolnych, ich dystrybucji, odkupu, przetwarzania i sprzedaży do odbiorców końcowych, w tym odbiorców z obszaru Unii Europejskiej. Ponadto Spółka zajmuje się również pośrednictwem w zakupie ziemi rolnej w dowolnym regionie Rosji.

Zawarcie przedmiotowej umowy, dzięki której Broad Gate S.A. zwiększa swoje zaangażowanie w Spółkę jest kolejnym krokiem związanym z reorganizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym zmiany strategii Broad Gate S.A. min. w zakresie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz oferty produktowej.

Wskazana powyżej umowa spełniała przyjęte kryterium istotności w odniesieniu do kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: 
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko - Prezes Zarzadu

Raport bieżący 9/2014 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2013Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2013

Zarząd Emitenta przekazuje informację, że zgodnie ze Statutem Spółki podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 8 maja 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

Rada Nadzorcza wybrała na biegłego rewidenta WBS Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099028, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 3685.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko - Prezes Zarządu

Raport bieżący EBI nr 8/2014 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

15.04.2014

Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu w dniu 15 kwietnia 2014 roku umowy z EBC Solicitors S.A. w zakresie świadczenia wobec Emitenta usług autoryzowanego doradcy, o których mowa w § 18 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. W ramach przedmiotowej umowy Autoryzowany Doradca będzie świadczył wobec Emitenta obowiązki, o których mowa w pkt 12 ust. 4) oraz ust. 5) Załącznika nr 5 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby uprawnione do reprezentacji:

 • Alec Fesenko - Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 3/2014 Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Broad Gate S.A.

26.03.2014

Podstawa prawna: 
art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm., dalej: „Ustawa o ofercie”), informuje o otrzymaniu w dniu 25 marca 2014 zawiadomienia od Cellestis Limited z siedzibą na Cyprze (dalej „Cellestis”), w przedmiocie zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem:

 1. dnia 18 marca 2014 roku zawarto umowę, na podstawie której podmiot sprzedający zobowiązał się do zbycia na rzecz Cellestis, za pośrednictwem domu maklerskiego, 600.000 akcji Spółki, stanowiących 15,22% w kapitale zakładowym Spółki;

 2. przeniesienie własności akcji Spółki nastąpiło dnia 24 marca 2014 roku, kiedy to akcje Spółki zostały zaksięgowane na rachunku papierów wartościowych Cellestis;

 3. przed realizacją wyżej wskazanej umowy sprzedaży Cellestis posiadała 1.308.599 akcji Spółki, które stanowiły 33,20% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 1.308.599 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 33,20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

 4. po realizacji wyżej wskazanej umowy sprzedaży Cellestis posiada 1.908.599 akcji Spółki, które stanowią 48,42 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 1.908.599 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 48,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

 5. brak jest podmiotów zależnych od Cellestis posiadających akcje Spółki, a także nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie;

 6. Cellestis poinformowała, iż w okresie następnych 12 miesięcy zamierza dalej zwiększać udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, celem osiągnięcia stabilnej większości głosów, pozwalającej na kontrolowanie Spółki.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko – Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 2/2014 Bezpośrednie i pośrednie zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Broad Gate S.A.

26.03.2014

Podstawa prawna: 
art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm., dalej: „Ustawa o ofercie”), informuje o otrzymaniu w dniu 25 marca 2014 roku dwóch zawiadomień dotyczących:

 1. zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez W Investments Limited z siedzibą na Cyprze (dalej: „WI LTD”),

 2. pośredniego zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Pana Piotra Wiśniewskiego.

Zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa pod lit. a) powyżej:

 1. dnia 18 marca 2014 roku WILTD zawarła umowę sprzedaży akcji Spółki, na mocy której WI LTD zobowiązała się zbyć na rzecz strony trzeciej, za pośrednictwem domu maklerskiego, 600.000 akcji Spółki, stanowiących 15,22% w kapitale zakładowym Spółki;

 2. przeniesienie własności akcji Spółki miało miejsce dnia 24 marca 2014 roku, kiedy to akcje Spółki zostały przeksięgowane z rachunku papierów wartościowych WI LTD na rachunek papierów wartościowych nabywcy;

 3. przed realizacją powyżej wskazanej umowy sprzedaży akcji, WI LTD posiadała 718.925 akcji Spółki, które stanowiły 18,23% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 718.925 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 18,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

 4. po dokonaniu transakcji WI LTD posiada 118.925 akcji Spółki, które stanowią 3,61% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 118.925 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

 5. jednocześnie WI LTD poinformowała, że nie istnieją podmioty zależne od WI LTD, które posiadają akcje Spółki, ani osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa pod lit. b) powyżej:

 1. dnia 18 marca 2014 roku WI LTD, to jest podmiot pośrednio zależny od Pana Piotra Wiśniewskiego, zawarła umowę sprzedaży akcji Spółki, na mocy której WI LTD zobowiązała się zbyć na rzecz strony trzeciej, za pośrednictwem domu maklerskiego, 600.000 akcji Spółki, stanowiących 15,22% w kapitale zakładowym Spółki;

 2. przeniesienie własności akcji Spółki miało miejsce dnia 24 marca 2014 roku, kiedy to akcje Spółki zostały przeksięgowane z rachunku papierów wartościowych WI LTD na rachunek papierów wartościowych nabywcy;

 3. przed realizacją powyżej wskazanej umowy sprzedaży akcji, Pan Piotr Wiśniewski posiadał pośrednio 718.925 akcji Spółki, które stanowiły 18,23% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 718.925 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 18,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

 4. aktualnie Pan Piotr Wiśniewski posiada pośrednio 118.925 akcji Spółki, które stanowią 3,61% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 118.925 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

 5. jednocześnie Pan Piotr Wiśniewski poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od niego, inne niż W Investments Limited, które posiadają akcje Spółki, nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko – Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 1/2014Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Broad Gate S.A.

14.03.2014

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439), Zarząd Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka, bądź „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 14.03.2014 roku, zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz Emitenta - spółka Cellestis Limited z siedzibą w Republice Cypryjskiej (dalej „Cellestis”) poinformowała, iż w dniu 11 marca 2014 roku zawarła umowę sprzedaży akcji ze spółką prawa cypryjskiego EGI Limited (dalej „EGI”), na mocy której w dniu 13.03.2014 roku nabyła łącznie 1.308.599 akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

Po dokonaniu transakcji Cellestis posiada 1.308.599 akcji Emitenta, reprezentujących 33,20% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do 33,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem transakcji Cellestis nie posiadała akcji, ani prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Ponadto Cellestis oświadczyła, iż brak jest podmiotów zależnych od Cellestis posiadających akcje Spółki, a także nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej.

Jednocześnie Cellestis poinformowała, iż nie wyklucza możliwości dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia, w związku z utrzymaniem stabilnego poziomu głosów uprawniającego do utrzymania kontroli w Spółce.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko – Prezes Zarządu

Raport EBI 07/2014 Nabycie przez Broad Gate S.A. udziałów spółki Advag OOO

12.03.2014

Zarząd Spółki Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 12 marca 2014 roku. Emitent zawarł ze spółką Cellestis Limited z siedzibą na Cyprze umowę, na podstawie której Emitent nabył 25% udziałów rosyjskiej spółki Advag OOO.

Zgodnie z umową Emitent zobligowany został do zapłaty Cellestis Limited ceny wynoszącej 10.700.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset tysięcy złotych). Zapłata ceny nastąpiła w dniu dzisiejszym, poprzez potrącenie wierzytelności istniejących między Stronami umowy tj. wierzytelności wynikających z umów sprzedaży udziałów Fesenko TOB oraz RusOil OOO, zawartych dnia 23 grudnia 2013 roku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Zawarcie przedmiotowej umowy jest kolejnym krokiem związanym z realizacją zapowiadanej w opublikowanych na GPW raportach Emitenta, reorganizacji Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A., w tym zmiany strategii Spółki min. w zakresie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz oferty produktowej.

Umowa spełniała przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do kapitałów własnych Emitenta opublikowanych w sprawozdaniu rocznym za 2012 rok.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko – Prezes Zarządu

Raport EBI 06/2014 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Broad Gate S.A.

12.03.2014r.

Zarząd Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 11 marca 2014r., wpłynęła do Spółki rezygnacja wszystkich członków Rady Nadzorczej Emitenta tj.:

 • Gustawa Grotha,
 • Adama Osińskiego,
 • Pawła Osińskiego,
 • Leszka Wiśniewskiego,
 • Lucyny Warda.

Wskazani powyżej członkowie Rady Nadzorczej Broad Gate S.A. złożyli rezygnację z pełnionej funkcji, ze skutkiem na dzień otwarcia obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko – Prezes Zarządu

Raport EBI 05/2014 Zmiany w składzie Zarządu Broad Gate S.A.

12.03.2014r.

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu 11 marca 2014 r., Pan Piotr Jeleniewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Broad Gate S.A., ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji.

W związku z ww. rezygnacją, Rada Nadzorcza Broad Gate S.A., na posiedzeniu w dniu 11 marca 2014 r., podjęła uchwałę o powołaniu na nową kadencję z dniem 12 marca 2014r., Prezesa Zarządu Spółki pana Alca Yourievich Fesenko.

Pan Alec Fesenko nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez Broad Gate S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla Broad Gate S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Alec Fesenko nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Alec Fesenko nie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotów w upadłości, likwidacji lub w zarządzie komisarycznym

Pan Alec Fesenko pełnił funkcję Członka Zarządu Broad Gate S.A. w okresie od 11.07.2011r., do 03.04.2013r.

Pan Alec Fesenko jest absolwentem George Washington University (USA), na którym ukończył studia menadżerskie oraz Szkołę Prawa.

W dotychczasowej karierze zawodowej pracował jako menadżer w spółkach funkcjonujących w branżach Telecom, IT, a także spożywczej, działających na terenie Stanów Zjednoczony oraz Rosji.

Pan Alec Fesenko w zakresie swej działalności zawodowej specjalizuje się w negocjacjach międzynarodowych, strategicznym planowaniu inwestycji, akwizycjach, pozyskiwaniu kapitału oraz prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej (ze szczególnym uwzględnieniem rynku ukraińskiego i rosyjskiego). Zna biegle język angielski, rosyjski, ukraiński, hiszpański oraz włoski.

Powołanie Pana Alca Fesenko na stanowisko Prezesa Zarządu Broad Gate S.A., ma bezpośredni związek z realizacją zapowiadanej w raportach okresowych i w raporcie bieżącym nr 03/2014 z dnia 12.02.2014r., reorganizacją Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A., w tym współpracy ze spółką prawa rosyjskiego ADVAG OOO., a także zmianą strategii Spółki min. w zakresie zmiany rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz oferty produktowej.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko – Prezes Zarządu

Raport Bieżący nr 03/2014 List intencyjny ze spółką Cellestis Limited

12.02.2014r. 

Zarząd Broad Gate S.A. ("Spółka”, „Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację o podpisaniu listu intencyjnego („LI”) przez spółkę Cellestis Limited z siedzibą na Cyprze. Zgodnie z treścią LI, Broad Gate S.A. i Cellestis Limited zobowiązały się do prowadzenia w dobrej wierze rozmów w zakresie określenia strategii dalszej współpracy gospodarczej. Cellestis Limited jest większościowym udziałowcem spółki ADVAG OOO z siedzibą w Rosji. Na podstawie LI, Strony zobowiązują się do prowadzenia negocjacji w celu nabycia przez Spółkę 76% udziałów ADVAG OOO. Zakup udziałów ma być sfinalizowany do dnia 31 marca 2014 roku. Zgodnie z treścią LI 20% udziałów ADVAG OOO zostanie przeniesione na Broad Gate S.A. w związku z rozliczeniem umów sprzedaży udziałów Fesenko TOB i RusOil OOO z dnia 23 grudnia 2013r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku. Pozostałe udziały spółki ADVAG OOO zostaną nabyte w zamian za nową emisję akcji Broad Gate S.A., na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki, przy czym intencją Zarządu Spółki oraz Cellestis Limited jest, aby cena emisyjna nie była niższa niż 3,00 złote za jedną akcję nowej emisji. ADVAG OOO świadczy pełen zakres usług rolniczych, od zarządzania agroaktywami, przez produkcję olejów wysokojakościowych (rzepak, słonecznik), badanie jakości gleby, aż do optymalizacji upraw. Zgodnie z posiadaną przez Spółkę dokumentacją finansową przychody netto ADVAG OOO ze sprzedaży w roku 2012 wyniosły 34.517.888,00 USD, zysk brutto 3.713.447 USD, natomiast zysk netto 320.264,00 USD. Zysk netto za pierwsze półrocze 2013 roku wyniósł około 230.000,00 USD. Spółka nie posiada na chwilę obecną zaudytowanych wyników ADVAG OOO za cały rok 2013, jednak niezwłocznie po otrzymaniu tych danych poinformuje rynek. Zawarcie LI jest kolejnym etapem, po sprzedaży udziałów spółek zależnych Emitenta, realizacji zapowiadanej w raportach okresowych zmiany strategii Spółki min. w zakresie zmiany rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, oferty produktowej oraz reorganizacją grupy kapitałowej. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

Raport EBI 2/2014 Rejestracja przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie zmiany w Statucie Broad Gate S.A.

15.01.2014

Zarząd Broad Gate S.A. (dalej „Emitent, Spółka”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2014 r., doręczono do siedziby Emitenta, Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 9 października 2013 r., o rejestracji zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 14 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 lipca 2013r. Przedmiotowa zmiana dotyczyła § 20 Statutu Spółki, poprzez wykreślenie dotychczasowego § 20 ust. 4.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2 w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

Raport EBI 1/2014 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014

15.01.2014

Zarząd Broad Gate S.A. podaje harmonogram przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2014:

 1. Raporty kwartalne:
  za IV kwartał 2013 r. – jednostkowy raport kwartalny - 13.02.2014 r.
  za I kwartał 2014 r. - jednostkowy raport kwartalny - 12.05.2014r.
  za II kwartał 2014 r. - jednostkowy raport kwartalny - 14.08.2014 r.
  za III kwartał 2014 r. - jednostkowy raport kwartalny - 07.11.2014 r.

   
 2. Raport roczny:
  ​za rok 2013 – jednostkowy raport - 30.05.2014 r.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1, 9 i 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

Raport Bieżący nr 18/2013 Zbycie spółek zależnych

23.12.2013r. 

Zarząd Broad Gate S.A. ("Spółka”, „Emitent") informuje, że dnia 23 grudnia 2013 r. podpisano umowy na mocy których dokonano sprzedaży – wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta – spółki rafineryjnej Fesenko TOB z siedzibą na Ukrainie oraz rosyjskiego dystrybutora paliw RusOil OOO z siedzibą w Moskwie. Spółka Broad Gate S.A. na mocy przedmiotowych umów zbyła wszystkie posiadane udziały RusOil OOO oraz Fesenko TOB, które zapewniały Broad Gate 100% udziału w kapitale zakładowym tychże spółek oraz taki sam udział w głosach na ich walnych zgromadzeniach. Łączna wartość transakcji wyniosła 10.700.000,00 PLN, z czego cena za udziały Fesenko TOB wyniosła 6.700.000,00 PLN, zaś cena za udziały RusOil wyniosła 4.000.000,00 PLN. Dokonana sprzedaż ma związek z zapowiadaną w raportach okresowych zmianą strategii Spółki oraz reorganizacją Grupy Kapitałowej. Zgodnie z postanowieniami umów sprzedaży cena zostanie zapłacona do dnia 30 maja 2014 roku i może być uiszczona również przez przeniesienie na rzecz Emitenta udziałów w spółce ADVAG OOO, z siedzibą w Rosji, Moskwa, rejon Krasnogarski. Spółka ADVAG to przedsiębiorstwo zapewniające pełen zakres usług rolniczych, od zarządzania gruntami ornymi, przez produkcję olejów wysokojakościowych (rzepak, słonecznik), aż po badania jakości gleby oraz optymalizację upraw.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 16/2013 Jednostkowy Raport Kwartalny za II kwartał 2013r.

2013-08-07

Zarząd Broad Gate S.A. przekazuje w załączeniu Jednostkowy Raport Kwartalny za II kw. 2013 r.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt. 1 ppkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 8/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 29.07.2013 r.

2013-08-03

Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Broad Gate S.A., stosownie do art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ Broad Gate S.A. w dniu 29 lipca 2013 r.

W INVESTMENTS LIMITED

Liczba posiadanych akcji - 748 925

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 19,00%

Liczba posiadanych głosów na WZA 748 925

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 19,00%

Procentowy udział w liczbie głosów na WZA w dniu 29.07.2013 r.- 36,40%

EGI LIMITED

Liczba posiadanych akcji - 1 308 599

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 33,20%

Liczba posiadanych głosów na WZA 1 308 599

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 33,20%

Procentowy udział w liczbie głosów na WZA w dniu 29.07.2013 r.- 63,60%

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

Raport EBI 15/2013Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane na WZ Broad Gate S.A. w dniu 29 lipca 2013r.Raport EBI 15/2013

29.07.2013r.

Zarząd Broad Gate S.A. (dalej „Emitent” „Spółka”) informuje o wskazanych niżej zmianach w składzie Rady Nadzorczej Emitenta dokonanych na Walnym Zgromadzeniu Broad Gate S.A. w dniu 29 lipca 2013 r.

W związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej, WZ Broad Gate S.A. w dniu 29 lipca 2013r., powołało na nową wspólną kadencję następujące osoby:

 • Gustawa Grotha,
 • Adama Osińskiego,
 • Pawła Osińskiego,
 • Leszka Wiśniewskiego,
 • - Lucynę Warda.

Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Gustawa Grotha, Adama Osińskiego, Pawła Osińskiego, Leszka Wiśniewskiego, Lucyny Warda nie prowadzą działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez Broad Gate S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej dla Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Gustawa Grotha, Adama Osińskiego, Pawła Osińskiego, Leszka Wiśniewskiego, Lucyny Warda nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych stanowisk Członków Rady Nadzorczej w osobach Gustawa Grotha, Adama Osińskiego, Pawła Osińskiego, Leszka Wiśniewskiego, Lucyny Warda wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej przedstawiono w załączniku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

Raport EBI 14/2013 Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Broad Gate S.A. w dniu 29 lipca 2013 r.Raport EBI 14/2013

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Broad Gate S.A. w dniu 29 lipca 2013 r.

Data: 29.07.2013r.

Zarząd Broad Gate S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 29 lipca 2013 r., wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał przedstawionych na WZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 12/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Broad Gate S.A. na dzień 29 lipca 2013 r.

2013-07-02

Raport bieżący nr 12/2013

Zarząd Emitenta Broad Gate S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 lipca 2013 r., na godz. 12:00, w Warszawie w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis Paweł Orłowski ul. Chłodna 15 (00-819 Warszawa). W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
 2. Projekty uchwał na NWZ
 3. Wzór formularza

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes

Raport bieżący nr 12/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Broad Gate S.A. na dzień 29 lipca 2013 r.

2013-07-02

Raport bieżący nr 12/2013

Zarząd Emitenta Broad Gate S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 lipca 2013 r., na godz. 12:00, w Warszawie w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis Paweł Orłowski ul. Chłodna 15 (00-819 Warszawa). W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
 2. Projekty uchwał na NWZ
 3. Wzór formularza

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes

Zawiadomienie o wykonywaniu przez pełnomocnika prawa głosu z 19% ogólnej liczby głosów na WZ Broad Gate S.A.

2013-06-27

Podstawa prawna: Art. 56 pkt. 1 ppkt.2 Ustawy o ofercie raporty bieżące i okresowe

Zarząd Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 4ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie), niniejszym informuje, iż w dniu 27 czerwca 2013 r. Pan Adam Szprot zawiadomił Spółkę, iż zgodnie z treścią udzielonego mu pełnomocnictwa z dnia 27 czerwca 2013 roku, został upoważniony do wykonywania wedle własnego uznania prawa głosu z 748.925 akcji, stanowiących 19,00% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 748.925 głosów, co stanowi 19,00% w ogólnej liczbie głosów, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku.

Przed udzieleniem pełnomocnictwa Pan Adam Szprot nie był uprawniony do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Ponadto Pan Adam Szprot poinformował, iż nie posiada osobiście żadnych akcji Spółki, nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie, a także nie istnieją podmioty zależne od pełnomocnika, które posiadałyby akcje Spółki.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 11/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Broad Gate S.A. na dzień 28 czerwca 2013 r.

2013-06-01

Raport bieżący nr 11/2013

Zarząd Emitenta Broad Gate S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2013 r., na godz. 10:00, w Warszawie w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis Paweł Orłowski ul. Chłodna 15 (00-819 Warszawa). W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Projekty uchwał na ZWZ
 3. Wzór formularza pełnomocnictwa

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

ESPI 04 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Broad Gate S.A. na dzień 28 czerwca 2013 r.

2013-06-01

Podstawa prawna:
Inne regulacje

Zarząd Emitenta Broad Gate S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2013 r., na godz. 10:00, w Warszawie w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis Paweł Orłowski ul. Chłodna 15 (00-819 Warszawa). W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Projekty uchwał na ZWZ
 3. Wzór formularza pełnomocnictwa

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

Raport EBI 07 /2013 Zmiany w harmonogramie publikowania raportów okresowych w 2013 roku

30.04.2013r.

Zarząd Broad Gate S.A. (dalej: „Emitent”, bądź „Spółka”) informuje, iż nie będzie sporządzał i przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanych raportów okresowych począwszy od I kwartału 2013r.

W odniesieniu do spółki zależnej Fesenko TOB odstąpienie od konsolidacji podyktowane jest ziszczeniem się przesłanek określonych w art. 57 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., (zwanej dalej Ustawą). Z uwagi na rezygnację złożoną przez Członka Zarządu Emitenta, pana Alca Fesenko, a także w związku z aktualną sytuacją gospodarczą na terenie Ukrainy, występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką zależną, które wyłączają zarządzanie jej aktywami netto, w tym wypracowanym przez tę jednostkę zyskiem netto.

W odniesieniu do spółki zależnej RusOil OOO odstąpienie od konsolidacji związane jest z wystąpieniem przesłanek określonych w art. 58 ust. 1 Ustawy (dane finansowe RusOil OOO są nieistotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta).

Emitent zwraca uwagę, iż na dzień bilansowy roku obrotowego 2012 łączne dane Emitenta jako jednostki dominującej, oraz dane podmiotów zależnych, bez dokonania wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6 Ustawy, nie spełniają warunków do przeprowadzenia konsolidacji określonych w art. 56 ust. 1 i 2 Ustawy.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż podejmując decyzję o zaprzestaniu publikacji skonsolidowanych raportów okresowych, kierował się równieżwyłączeniami z obowiązku konsolidacji wyników jednostek zależnych, które to wyłączenia zachodzą w sytuacji, gdy prawidłowe i kompletne objęcie jednostek konsolidacją wiąże się  z niewspółmiernie wysokimi kosztami pozyskania informacji, uniemożliwiającymi spełnienie ustawowych wymagań związanych ze sporządzeniem, a następnie ze zbadaniem i opublikowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Ponadto w związku ze zmieniającą się strategią inwestycyjną Spółki oraz niezależnymi od Emitenta zewnętrznymi uwarunkowaniami gospodarczymi, w jakich funkcjonują spółki zależne, Zarząd Broad Gate S.A., dopuszcza możliwość wyjścia z inwestycji w spółki zależne do końca III kwartału br., pod warunkiem uzyskania odpowiedniej stopy zwrotu z inwestycji.

Poniżej zaktualizowany harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2013:

1. Raporty kwartalne:

 • za I kwartał 2013 r. - jednostkowy raport kwartalny - 08.05.2013 r.

 • za II kwartał 2013 r. - jednostkowy raport kwartalny - 07.08.2013 r.

 • za III kwartał 2013 r. - jednostkowy raport kwartalny - 07.11.2013 r.

2. Raporty roczne:

 • za rok 2012 - jednostkowy - 10.05.2013 r.

 • za rok 2012 - skonsolidowany - 10.05.2013 r.

Podstawa prawna:
§5 ust. 2, §6 ust. 14.2 i 14.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 3/2013 Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Broad Gate S.A.

10.04.2013

Podstawa prawna: 
art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Emitenta Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka, bądź Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 09.04.2013r., zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz Emitenta - spółka EGI Limited z siedzibą w Republice Cypryjskiej poinformowała, iż w dniu 29 marca 2013 roku na podstawie umowy sprzedaży nabyła łącznie 1 308 599 akcji zwykłych na okaziciela spółki Broad Gate S.A.

Po dokonaniu transakcji spółka posiada 1 308 599 akcji Emitenta, reprezentujących 33,19% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do 33,19% głosów na Walnym Zgromadzeniu Broad Gate S.A.

Przed dokonaniem transakcji spółka nie posiadała akcji Emitenta, ani prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Broad Gate S.A.

Ponadto akcjonariusz oświadczył, iż brak jest podmiotów zależnych od EGI Limited posiadających akcje Spółki, a także nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Jednocześnie EGI Limited poinformowała, iż nie wyklucza możliwości dalszego zwiększania lub zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie 12 miesięcy.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 2/2013 Zawiadomienie w trybie art. 69a ustawy o ofercie

05.04.2013r.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Emitenta Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka, bądź Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 05 kwietnia 2013 roku zawiadomienia od Pana Piotra Wiśniewskiego o pośrednim przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69a pkt. 1 ppkt. 3 ustawy o ofercie publicznej Piotr Wiśniewski oświadczył, iż posiada status podmiotu dominującego wobec spółki pod firmą „W Investments Holdings Limited” z siedzibą w Republice Cypryjskiej, z uwagi na fakt, iż posiada 100% udziałów „W Investments Holdings Limited”, a także pełni funkcję członka zarządu „W Investments Holdings Limited”.

W dniu 5 kwietnia 2013 roku „W Investments Holdings Limited”, uzyskała status podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 ust. 14 lit. c) ustawy o ofercie, wobec spółki pod firmą „Internet Group Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie. Uzyskanie przez „W Investments Holdings Limited” statusu podmiotu dominującego wobec „Internet Group Spółka Akcyjna” nastąpiło w dniu 5 kwietnia 2013 roku, w związku z powołaniem Małgorzaty Walczak - wiceprezesa zarządu „Internet Group Spółka Akcyjna” do pełnienia funkcji członka zarządu „W Investments Holdings Limited”.

Na dzień zawiadomienia Pan Wiśniewski i Pani Walczak są członkami zarządu „W Investments Holdings Limited”.

„Internet Group Spółka Akcyjna” jest podmiotem dominującym wobec spółki W Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, posiadającym 93,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu „W Investments Spółka Akcyjna”.

„W Investments Spółka Akcyjna” jest podmiotem dominującym wobec spółki pod firmą „W Investments Limited” z siedzibą w Republice Cypryjskiej, posiadającym 100% udziałów „W Investments Limited”.

Za pośrednictwem „W Investments Limited” Piotr Wiśniewski posiada 748 925 akcji Emitenta, reprezentujących 18,99% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do 18,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed uzyskaniem przez „W Investments Limited” statusu podmiotu dominującego wobec „Internet Group Spółka Akcyjna” Pan Piotr Wiśniewski nie posiadał akcji Spółki.

Ponadto Pan Wiśniewski poinformował, iż nie wyklucza, w celach inwestycyjnych, możliwości dalszego zwiększania lub zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia.

Pan Wiśniewski poinformował, iż „W Investments Limited” jest jedynym podmiotem pośrednio zależnym od niego, który posiada akcje Emitenta.

Pan Wiśniewski oświadczył w zawiadomieniu, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 1/2013 Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Broad Gate S.A. przesłane przez akcjonariusza

04.04.2013

Podstawa prawna: 
art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Emitenta Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka, bądź Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 04.04.2013r., zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz Emitenta - spółka „W Investments Limited” z siedzibą w Republice Cypryjskiej poinformowała, iż w dniu 29 marca 2013 roku na podstawie umowy sprzedaży dokonała zbycia łącznie 1 308 599 akcji zwykłych na okaziciela spółki Broad Gate S.A.

Przed dokonaniem transakcji spółka posiadała 2 057 524 akcji Emitenta, reprezentujących 52,19 % kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do 52,19 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji spółka posiada 748 925 akcji Emitenta, reprezentujących 18,99% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do 18,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

Raport EBI 06/2013 Zmiany w składzie zarządu Broad Gate S.A.

04.04.2013r.

Zarząd Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 04 kwietnia 2013r., wpłynęła do Spółki rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Spółki Pana Aleca Fesenko.

Pan Alec Fesenko złożył rezygnację z dniem 03 kwietnia 2013r., bez podania powodów złożonej rezygnacji.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

Raport EBI 05/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

25.03.2013r.

Zarząd Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 25 marca 2013r., wpłynęła do Spółki rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Wiśniewskiego. Pan Piotr Wiśniewski złożył rezygnację ze skutkiem na dzień 22 marca 2013r.

Rada Nadzorcza w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Piotra Wiśniewskiego - stosownie do postanowień § 21 ust. 4 Statutu, podejmie bezzwłocznie wszelkie czynności związane z dokooptowaniem brakującego członka Rady.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport EBI 04/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

12.03.2013

Zarząd Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 12 marca 2013 roku Rada Nadzorcza, działając w oparciu o § 20 ust. 1 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2012 rok. Wybranym podmiotem jest spółka WBS Audyt sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem Nr 3685.

Z ww. podmiotem będzie zawarta umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport EBI 2/2013 Korekta do raportu bieżącego nr 01/2013 dot. harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013

31.01.2013

Zarząd Broad Gate S.A. w związku z błędem pisarskim przekazuje poniżej prawidłową treść raportu bieżącego nr 1/2013 dotyczącego harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013. W opisanym powyżej raporcie błędnie podano termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok. Poprawny termin publikacji rocznego raportu jednostkowego i skonsolidowanego to dzień 10.05.2013r.

Ponadto Zarząd informuje, iż pozostała treść raportu pozostaje bez zmian. Poniżej poprawna treść raportu bieżącego nr 1/2013:

Zarząd Broad Gate S.A. podaje harmonogram przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2013:

1. Raporty kwartalne:

 • za IV kwartał 2012 r. – skonsolidowany rozszerzony o dane z jednostkowego raportu kwartalnego - 14.02.2013 r.

 • za I kwartał 2013 r. - skonsolidowany rozszerzony o dane z jednostkowego raportu kwartalnego - 08.05.2013 r.

 • za II kwartał 2013 r. - skonsolidowany rozszerzony o dane z jednostkowego raportu kwartalnego - 07.08.2013 r.

 • za III kwartał 2013 r. - skonsolidowany rozszerzony o dane z jednostkowego raportu kwartalnego - 07.11.2013 r.

2. Raporty roczne:

 • za rok 2012 - jednostkowy - 10.05.2013 r.

 • za rok 2012 - skonsolidowany - 10.05.2013 r.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport EBI 1/2013 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013

29.01.2013

Zarząd Broad Gate S.A. podaje harmonogram przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2013:

1. Raporty kwartalne:

 • za IV kwartał 2012 r. – skonsolidowany rozszerzony o dane z jednostkowego raportu kwartalnego - 14.02.2013 r.

 • za I kwartał 2013 r. - skonsolidowany rozszerzony o dane z jednostkowego raportu kwartalnego - 08.05.2013 r.

 • za II kwartał 2013 r. - skonsolidowany rozszerzony o dane z jednostkowego raportu kwartalnego - 07.08.2013 r.

 • za III kwartał 2013 r. - skonsolidowany rozszerzony o dane z jednostkowego raportu kwartalnego - 07.11.2013 r.

2. Raporty roczne:

 • za rok 2012 - jednostkowy - 30.05.2013 r.

 • za rok 2012 - skonsolidowany - 30.05.2013 r.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport EBI 19/201 2 Wynik badania due dilligence

14.11.2012

Po przeprowadzeniu badania due dilligence, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2012 z dnia 01 października 2012 roku, Zarząd Broad Gate S.A., nie podjął decyzji o zaangażowaniu kapitałowym w badaną spółkę.

Niemniej jednak proces due dilligence zaowocował nawiązaniem współpracy handlowej pomiędzy przedsiębiorstwami. „International Trade Group spółka z ograniczona odpowiedzialnością” spółka komandytowa jako dystrybutor olejów, rozpoczęła sprzedaż produktów dostarczanych przez Emitenta do grona swoich odbiorców.

Zarząd Broad Gate S.A., nie wyklucza w przyszłości dalszego zacieśniania współpracy z International Trade Group.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko - Członek Zarządu

Raport EBI 18/2012 Korekta prognozy wyników finansowych

09.11.2012

W Dokumencie Informacyjnym Broad Gate S.A. z dnia 26.01.2011r. została przedstawiona prognoza finansowa na 2012 r. dla Grupy Kapitałowej Emitenta zakładająca osiągnięcie 39 872 000 zł przychodów ze sprzedaży oraz odpowiednio dla zysku netto 2 211 000 zł.. Wskazany powyżej prognozowany wynik uzależniony był od akwizycji i przejęć podmiotów z branży oraz związanych z przejęciami emisjami nowych serii akcji, jak również od prognozowanych wyników ukraińskiej spółki zależnej Fesenko TOB. Zarząd Emitenta w oparciu o wstępne wyniki finansowe Spółki oraz spółek zależnych zrealizowane po 9 miesiącach 2012 roku przekazuje do publicznej wiadomości korektę prognozy przychodów oraz zysku na rok 2012 opublikowaną w Dokumencie Informacyjnym, o którym mowa powyżej. Po korekcie wartość prognozowanego przychodu w 2012 r. ma wynieść - 25 386 000 zł, a prognozowany zysk netto za 2012 rok ma wynieść 817 000 zł. Spółka informuje, iż czynnikami, które wpłynęły na obniżenie opublikowanej wcześniej prognozy w zakresie wyniku na sprzedaży są: a) niedojście do skutku emisji nowej serii akcji i związane z tym zahamowanie rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez akwizycje i przejęcia nowych podmiotów, b) niezadowalące wyniki spółek zależnych związane w szczególności z sytuacją na Ukrainie, c) wypowiedzenie umowy przez firmę Repsol. Jednocześnie z uwagi na zmienne warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i poza jej granicami (w szczególności na Ukrainie), z uwzględnieniem czynników zewnętrznych wpływających na osiągane przez GK Emitenta wyniki, a niezależnych do Broad Gate S.A. m.in. sytuację makroekonomiczną, nastroje konsumenckie, nie jest możliwe rzetelne przedstawienie prognoz na rok 2013 i  lata następne. Z tego względu Zarząd odwołuje przekazane w Dokumencie Informacyjnym prognozy na rok 2013. Nie zmienia to faktu, że cele jakie postawił sobie Emitent na kolejne lata są ambitne, zarówno w zakresie poszerzenia oferty sprzedawanych towarów, jak i w zakresie osiąganych przez Emitenta wyników finansowych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko - Członek Zarządu

Raport EBI 17/2012 Podpisanie Listu Intencyjnego

01.10.2012 

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 01 października b.r. został podpisany List Intencyjny ze spółką „International Trade Group spółka z ograniczona odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie w sprawie nawiązania współpracy handlowej oraz w zakresie zaangażowania właścicielskiego Broad Gate S.A. w spółki International Trade Group. Podstawowym profilem działalności International Trade Group jest dystrybucja olejów oraz produktów smarnych takich marek jak: Texaco, Iberia Ultra czy Repsol. 

Podjęcie decyzji o zaangażowaniu właścicielskim Broad Gate S.A., a w konsekwencji ustalenie szczegółowych warunków transakcji, poprzedzone będzie przeprowadzeniem procesu due diligence. Zgodnie z Listem, badanie będzie trwało nie dłużej niż 45 dni, a rozpocznie się bezzwłocznie po podpisaniu przedmiotowego Listu. 

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

Osoby reprezentujące spółkę: 

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu 
 • Alec Fesenko - Członek Zarządu

Raport bieżący 16/2012 Niedojście do skutku emisji akcji serii E

28.09.2012 r.

Zarząd Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent, Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/ 2012 z dnia 30 czerwca 2012 roku, w związku z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. uchwałą nr 15 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji nie mniej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji na okaziciela serii E informuje, iż w związku z niezawarciem umowy na objęcie nowej emisji akcji serii E, emisja akcji nie doszła do skutku.

Emitent nie wyklucza, iż w ciągu najbliższych miesięcy zostanie przeprowadzona kolejna emisja akcji pod tym samym oznaczeniem serii co przedmiotowa emisja, celem realizacji przyjętej przez Zarząd strategii zwiększania wartości Spółki poprzez dokonywane przejęcia.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski - Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko - Członek Zarządu

Raport bieżący nr 14/2012 Zawarcie porozumienia z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Broad Gate S.A. (Spółka) informuje, że na mocy porozumienia z dnia 26 lipca 2012 roku, zawartego pomiędzy Spółką, a EBS Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie, strony postanowiły rozwiązać ze skutkiem na dzień 31 lipca 2012 roku, łączącą je umowę o pełnienie przez EBS Solicitors S.A. na rzecz Spółki funkcji Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. 
Zarząd Broad Gate S.A., w oparciu o § 18 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu przewidującym, iż umowa z autoryzowanym doradcą powinna przewidywać wykonywanie przez niego obowiązków przez okres co najmniej jednego roku od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych danego emitenta w alternatywnym systemie obrotu, a akcje Spółki są przedmiotem obrotu począwszy od dnia 24 stycznia 2011 roku, podjął decyzję o zawarciu przedmiotowego porozumienia w związku ze zdobytym w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect doświadczeniem, a także z uwagi na prowadzoną politykę kosztową. Jednocześnie Spółka informuje, iż nie zamierza zawierać umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy z nowym podmiotem. 

Podstawa prawna: 
3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" 

Osoby reprezentujące spółkę: 

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu 
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport bieżący nr 1/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 29.06.2012

Zarząd Broad Gate S.A., stosownie do art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 29 czerwca 2012 r.

W INVESTMENTS LIMITED

Liczba posiadanych akcji - 2 057 524

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 52,20%

Liczba posiadanych głosów na WZA 2 057 524

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 52,20%

Procentowy udział w liczbie głosów na WZA w dniu 29.06.2012 r.- 100%

Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport EBI 13/2012 Powołanie do składu Rady Nadzorczej Broad Gate S.A. nowego członka.

30.06.2012 r.

Zarząd Broad Gate S.A. informuje o powołaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2012 r., do składu Rady Nadzorczej Pana Leszka Wiśniewskiego.

Pan Leszek Wiśniewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez Broad Gate S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla Broad Gate S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie występuje również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Leszek Wiśniewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Leszek Wiśniewski jest prywatnym przedsiębiorcą zasiadającym w radach nadzorczych wielu spółek.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport EBI 12/2012 Uchwały podjęte na ZWZ Broad Gate S.A,. w dniu 29 czerwca 2012 r.

30.06.2012

Zarząd Broad Gate S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2012 r., wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał przedstawionych na ZWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Broad Gate S.A. na dzień 29 czerwca 2012 r.

2012-05-15

Raport bieżący nr 11/2012

Zarząd Emitenta Broad Gate S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2012 r., na godz. 12:00, w Warszawie w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis Paweł Orłowski ul. Chłodna 15 (00-819 Warszawa). W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
 2. Projekty uchwał na NWZ
 3. Wzór formularza pełnomocnictwa

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport bieżący nr 6/2012 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2011 rok

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, iż zmienia termin publikacji jednostkowego rocznego raportu za 2011 rok. Przekazanie raportu do publicznej wiadomości nastąpi dnia 02 maja 2012 roku, a nie jak informowano w raporcie bieżącym nr 3/2012 - dnia 22 maja 2012 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych podanych w raporcie bieżącym 3/2012 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14. pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport EBI 3/2011 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012

17.01.2012

Zarząd Broad Gate S.A. podaje harmonogram przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2012:

1. Raporty kwartalne:

 • za IV kwartał 2011 r. - jednostkowy i skonsolidowany - 14.02.2012 r.

 • za I kwartał 2012 r. - jednostkowy i skonsolidowany - 15.05.2012 r.

 • za II kwartał 2012 r. - jednostkowy i skonsolidowany - 14.08.2012 r.

 • za III kwartał 2012 r. - jednostkowy i skonsolidowany - 14.11.2012 r.

2. Raporty roczne:

 • za rok 2011 - jednostkowy - 22.05.2012 r.

 • za rok 2011 - skonsolidowany - 22.05.2012 r.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

EBI 02/2012 Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii C oraz akcji serii D

10.01.2012 r.

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, iż na podstawie Uchwały Nr 25/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjętej w dniu 9 stycznia 2012 r. określił dzień 12 stycznia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki BROAD GATE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

 1. 580.000 (pięciuset osiemdziesięciu tysięcy) akcji serii C,
 2. 508.605 (pięciuset ośmiu tysięcy sześciuset pięciu) akcji serii D
  pod warunkiem dokonania w dniu 12 stycznia 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLBRDGT00019”;

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect",

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

EBI 01/2012 Zakończenie współpracy z koncernem Repsol YPF

05.01.2012 r.

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, iż w dniu 05 stycznia 2012 r. wpłynęła do Spółki informacja, iż koncern naftowy Repsol producent wyrobów paliwowych i ropopochodnych, w związku ze zmianą globalnej polityki handlowej w sektorze paliwowym na terenie Europy nie przedłuży na 2012 rok kontraktu z Emitentem jako wyłącznym dystrybutorem wytwarzanych przez siebie produktów.

Spółka informuje, iż na chwilę obecną pozostaje dystrybutorem produktów koncernów: Oliebron produkującego koncentraty i płyny do chłodnic samochodowych, Arteco producenta olejów i smarów, a także spółki IQR S.A zajmującej się min. handlem produktami chemicznymi w przemyśle gumowym.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dalszym ciągu zamierza rozszerzać działalność w oparciu o kolejne segmenty rynku produktów ropopochodnych na terenie Polski z jednoczesnym utrzymaniem dotychczasowej koncentracji swych działań na rynkach wschodnich, a także optymalnym wykorzystaniem potencjału wynikającego z charakteru spółek z GK Broad Gate.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

EBI 44/2011 Niezawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

31.12.2011

Zarząd Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że do dnia 31 grudnia 2011r., w związku z nie uzyskaniem przez nabywcę finansowania nie została zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości.

O zawarciu umowy przedwstępnej Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 33/2011 z dnia 07 września 2011r. oraz w raporcie EBI 36/2011 z 31 października 2011r.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie rezygnuje ze zbycia przedmiotowej nieruchomości, a obecnie podejmowane są rozmowy z potencjalnymi nabywcami.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
 
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

EBI 43/2011 Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii C oraz akcji serii D

30.12.2011 r.

Zarząd Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie Uchwały Nr 1579/2011Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjętej w dniu 29 grudnia 2011 r. wprowadzone zostały do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujące akcje zwykłe na okaziciela Emitenta :

 1. 580.000 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
 2. 508.605 (pięćset osiem tysięcy sześćset pięć) akcji serii D.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect",

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

EBI 42/2011 Zbycie udziałów spółki Broadgate Trading Limited z siedzibą na Cyprze

27.12.2011 r.

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, iż w dniu 27 grudnia 2011 r. wpłynęła do Spółki podpisana przez drugą stronę umowa zbycia 2.000 udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1 EUR każdy spółki Broadgate Trading Limited z siedzibą na Cyprze, tj. 100% kapitału zakładowego tejże spółki.

Zarząd Broad Gate S.A. podjął decyzję o sprzedaży udziałów spółki Broadgate Trading Limited w związku z koncentracją przedmiotu działalności Grupy Kapitałowej Emitenta na rynkach wschodnich, a także z uwagi na wdrażaną politykę ograniczania kosztów.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport EBI 41/2011 Wniosek o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu w ASO

22.12.2011

Zarząd Spółki Broad Gate S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2011 r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 580.000 akcji serii C oraz 508.605 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport EBI 40/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

22.12.2011

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza, działając zgodnie z § 20 pkt 1 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Broad Gate S.A za rok 2011 - WBS Audyt sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3685.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport EBI 39/2011 Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej

13.12.2011

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu 13 grudnia 2011r., wpłynęła do Spółki rezygnacja z funkcji członka rady nadzorczej Spółki od Pana Pawła Szaciło.

Pan Paweł Szaciło złożył rezygnację ze skutkiem na dzień 22 grudnia 2011r.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

EBI 36/2011 - Aneksowanie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

31.10.2011

Zarząd Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 października 2011r., zawarł z nabywcą aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, o której podpisaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2011 z dnia 07 września 2011 roku.

Przedmiotem aneksu jest wydłużenie okresu do zawarcia umowy przyrzeczonej do dnia 31 grudnia 2011 roku, w związku z przedłużającymi się formalnościami związanymi z pozyskaniem finansowania przez nabywcę przedmiotowej nieruchomości.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport EBI 35/2011 - Rejestracja przez KDPW akcji serii C i D

25.10.2011

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałą nr 956/11 z dnia 24 października 2011 r., postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1 088.605 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym 580.000 akcji serii C i 508.605 akcji serii D oraz oznaczyć je kodem nr PLBRDGT00019, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania akcji w tym systemie.

Rejestracja przez Krajowy Depozyt akcji zwykłych na okaziciela serii C i D Spółki nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt, decyzji spółki organizującej alternatywny system obrotu o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień pierwszego notowania akcji.

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport bieżący nr 7/2011 -Informacja o transakcjach na akcjach Broad Gate S.A.

2011-09-28

Podstawa prawna: 
art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust.5 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, Zarząd Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 września 2011 r. otrzymał od Członka Zarządu Emitenta zawiadomienie o nabyciu przez osobę prawną powiązaną z osobą posiadającą dostęp do informacji poufnych, 580.000 akcji na okaziciela serii C Emitenta.

W związku z rejestracją w dniu 14 września 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki informuje, iż nabycie akcji nastąpiło w związku z subskrypcją prywatną akcji serii C w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 05 lipca 2011 r. Nabycie akcji nastąpiło po cenie 7,00 zł za jedną akcję.

Członek Zarządu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport bieżący nr 7/2011- Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Broad Gate S.A. przesłane przez akcjonariusza

2011-09-28

Podstawa prawna: 
art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, Zarząd Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał w dniu 28 września 2011 r., od spółki FairStock Capital Limited z siedzibą w Anglii zawiadomienie o uzyskaniu 14,71% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Broad Gate S.A., w związku z rejestracją w dniu 14 września 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Nabycie akcji nastąpiło w związku z subskrypcją prywatną akcji serii C w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 05 lipca 2011 r. Nabycie akcji nastąpiło po cenie 7,00 zł za jedną akcję.

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału, Akcjonariusz posiada 580.00 akcji Emitenta co stanowi 14,71% w kapitale zakładowym i 14,71% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

EBI 17/2011 - Nabycie aktywów o istotnej wartości - zakup nieruchomości.

15.06.2011

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2011 roku, otrzymał z Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadomienie o dokonaniu wpisu Broad Gate S.A. jako właściciela przedmiotowej nieruchomości.

Nieruchomość została sfinansowana w połowie ze środków własnych Emitenta, a w pozostałej części z kredytu bankowego.  Cena nabycia nieruchomości wyniosła 3.800.000 PLN.
Inwestycja w przedmiotowe aktywa trwałe jest długoterminowa i będzie służyła Emitentowi jako zabezpieczenie finansowania kredytu obrotowego przeznaczonego na dalszy rozwój działalności Emitenta.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust.2 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
 
Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

ESPI 1/2011 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Broad Gate S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 15 czerwca 2011 roku, na godzinę 12:00, w lokalu Spółki przy Al. Jerozolimskich 123a w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Projekty uchwał na ZWZ
 3. Wzór formularza


Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski - Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński - Członek Zarządu

EBI 15/2011 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Broad Gate S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 15 czerwca 2011 roku, na godzinę 12:00, w lokalu Spółki przy Al. Jerozolimskich 123a w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Infor-macje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Projekty uchwał na ZWZ
 3. Wzór formularza

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski - Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński - Członek Zarządu

EBI 13/2011 - Wyniki spółki zależnej Fesenko Sp. z o.o.

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 12 maja 2011 r. otrzymał informację w zakresie jednostkowych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2011 roku podmiotu zależnego, Fesenko sp. z o.o. z siedzibą na Ukrainie. Spółka zależna zanotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 116 963,19 USD.

W grudniu 2010 r. Broad Gate S.A., o czym informowała w raporcie bieżącym, nabyła udziały reprezentujące 100 % kapitału zakładowego Fesenko sp. z o.o., w posiadaniu  której  jest rafineria. Szacowana wartość rocznego zysku, jaki osiągnie rafineria w roku 2011 wynosi 0,5 mln USD.

Informacja jest istotna z uwagi na wielkość udziału osiągniętego przez Fesenko sp. z o.o. zysku, w przyszłym  skonsolidowanym zysku GK Broad Gate S.A.

Podstawa Prawna
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 12/2011 - Zakończenie procesu due diligence spółki RusOil O.O.O

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 9 maja b.r. został zakończony proces due diligence  spółki  RusOil O.O.O. z siedzibą w Moskwie (spółka prawa rosyjskiego). O zawarciu Listu Intencyjnego i rozpoczęciu procesu due diligence, Broad Gate S.A. informowała  rynek w raporcie bieżącym nr 11/2011. 
W związku z pozytywnym wynikiem procesu due diligence, Zarząd  Broad Gate S.A. informuje, iż podejmuje negocjacje z RusOil O.O.O.  dotyczące szczegółowych warunków transakcji zakupu udziałów Spółki.

Podstawa Prawna
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 11/2011 - Podpisanie Listu Intencyjnego

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 marca b.r. został podpisany List Intencyjny ze spółką RusOil O.O.O. z siedzibą w Moskwie (spółka prawa rosyjskiego) w sprawie jej akwizycji. Spółka RusOil jest właścicielem blendowni oraz magazynu pozwalającego na przechowywanie do 2000 ton paliw ciekłych. Podstawowym profilem jej działalności jest sprzedaż paliw do stacji benzynowych w okręgu moskiewskim.

Podjęcie decyzji o nabyciu udziałów oraz ustalenie szczegółowych warunków transakcji poprzedzone będzie przeprowadzeniem procesu due diligence. Zgodnie z Listem badanie rozpocznie się w terminie 7 dni od dnia podpisania Listu Intencyjnego, natomiast jego zakończenie ma nastąpić do 13 maja 2011 r.

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 10/2011 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu 8 marca 2011 roku Rada Nadzorcza, działając zgodnie z § 20 pkt 1 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki – Global Audit Partner Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 45, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3106.

Z ww. podmiotem będzie zawarta umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 9/2011 - Budowa Grupy Kapitałowej Braod Gate – nabycie udziałów spółki Broadgate Trading Limited z siedzibą na Cyprze

Zarząd Spółki Broad Gate S.A. informuje, iż w dniu 28 lutego 2011 r. nabył 2.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 EUR każda spółki Broadgate Trading Limited z siedzibą na Cyprze, tj. 100% kapitału zakładowego tejże spółki.

Przedmiotem działalności spółki Broad Gate Trading Limited z siedzibą na Cyprze jest szeroko rozumiana działalność handlowa ze szczególnym uwzględnieniem branży produktów ropopochodnych, którymi zajmuje się Grupa Kapitałowa Broad Gate.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 7/2011 - Zmiany w harmonogramie publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2011

Zarząd Broad Gate S.A.  informuje, iż nie będzie sporządzał i przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2010 r., o czym informował w raporcie bieżącym nr 1/2011, ponieważ na dzień bilansowy roku obrotowego 2010 łączne dane Emitenta jako jednostki dominującej, oraz dane spółki zależnej, bez dokonania wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6 ustawy o rachunkowości, nie spełniają warunków do przeprowadzenia konsolidacji określonych w art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późniejszymi zmianami.

Po wystąpieniu warunków obligujących Emitenta do przeprowadzenia konsolidacji, wskazanych w art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późniejszymi zmianami, Emitent rozpocznie sporządzanie i publikowanie skonsolidowanych raportów okresowych, o czym poinformuje w trybie raportu bieżącego zgodnie z §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: 
§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 6/2011 - Korekta raportu nr 5/2011 - Złożenie wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii B oraz pierwszego dnia notowania akcji serii A i B

Zarząd Broad Gate S.A. w związku z błędem pisarski przekazuje poniżej prawidłową treść raportu bieżącego nr 5/2011. 
 
Powinno brzmieć:
„Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 stycznia 2011 r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie ostatniego dnia notowania w  alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 285.310 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Proponowanym dniem ostatniego notowania praw do akcji serii B jest 7 luty 2011 r.

Jednocześnie Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że złożył wniosek o  wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect instrumentów finansowych Spółki, tj.:
- 2.567.800 akcji na okaziciela serii A,
- 285.310 akcji na okaziciela serii B.

Proponowanym dniem pierwszego notowania wyżej wskazanych instrumentów jest 8 luty 2011 r.

Zostało opublikowane:

„Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 stycznia 2011 r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie ostatniego dnia notowania w  alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 285.310 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Proponowanym dniem ostatniego notowania praw do akcji serii B jest 7 stycznia 2011 r.

Jednocześnie Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że złożył wniosek o  wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect instrumentów finansowych Spółki, tj.:
- 2.567.800 akcji na okaziciela serii A,
- 285.310 akcji na okaziciela serii B.

Proponowanym dniem pierwszego notowania wyżej wskazanych instrumentów jest 8 stycznia 2011 r.”

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 5/2011 - Złożenie wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii B oraz pierwszego dnia notowania akcji serii A i B

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 stycznia 2011 r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 285.310 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Proponowanym dniem ostatniego notowania praw do akcji serii B jest 7 stycznia 2011 r.

Jednocześnie Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że złożył wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect instrumentów finansowych Spółki, tj.:
- 2.567.800 akcji na okaziciela serii A,
- 285.310 akcji na okaziciela serii B.

Proponowanym dniem pierwszego notowania wyżej wskazanych instrumentów jest 8 stycznia 2011 r.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 4/2011 - Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że powziął wiadomość, że wpisem z dnia 25 stycznia 2011 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 28.531,00 zł. Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 285.310 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.

Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 285.311,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta jedenaście 00/100) złotych i dzieli się na 2.853.110 akcji o wartości nominalnej 0,10 złoty każda tj.:
- 2.567.800 akcji na okaziciela serii A,
- 285.310 akcji na okaziciela serii B.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 2.853.110 głosy.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: 
§3 ust. 2. pkt. 5 oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 3/2011 - Wstępne wyniki finansowe wypracowane w ciągu IV kwartałów 2010 r.

Zarząd Broad Gate S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępną wartość przychodów ze sprzedaży i zysku netto wypracowanych w ciągu IV kwartałów 2010 roku.

Wstępna wartość przychodów ze sprzedaży osiągniętych po IV kwartałach 2010 r. wyniosła ok. 13.054 tys. PLN, co daje wynik wyższy o 0,52 proc. w stosunku do prognozy przychodów podanej w Dokumencie Informacyjnym Spółki, która miała wynieść 12.986 tys. PLN. 

Wstępna wartość zysku netto wygenerowanego w ciągu IV kw. 2010 r. wyniosła ok. 1.003 tys. PLN, co daje wynik wyższy o 42,47 proc. w stosunku do prognozy zysku netto podanej w Dokumencie Informacyjnym Spółki, która miała wynieść 704 tys. PLN. 

Nieznacznie wyższy od zakładanego poziom przychodów przy jednoczesnym bardzo wysokim przekroczeniu prognoz zysku netto jest wynikiem optymalizacji kosztów, dywersyfikacji oferty produktowej i zwiększenia poziomu uzyskiwanych marż netto.

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 2/2011 - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 stycznia 2011 r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 285.310 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Proponowanym dniem pierwszego notowania praw do akcji serii B jest 24 stycznia 2011 r.

Jednocześnie Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect pozostałych instrumentów finansowych spółki, tj.:

 1. 2.567.800 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr każda,
 2. 285.310 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr każda,

zostanie złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii B.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca spółkę:

 • Piotr Jeleniewski - Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński - Członek Zarządu

EBI 1/2011 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011

Zarząd Broad Gate S.A. podaje harmonogram przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2011:

1. Raporty kwartalne:

 • za IV kwartał 2010 r. - jednostkowy i skonsolidowany - 14.02.2011 r.
 • za I kwartał 2011 r. - jednostkowy i skonsolidowany -  16.05.2011 r.
 • za II kwartał 2011 r. - jednostkowy i skonsolidowany -  16.08.2011 r.
 • za III kwartał 2011 r. - jednostkowy i skonsolidowany -  14.11.2011 r.

2. Raporty roczne:

 • za rok 2010 - jednostkowy - 20.05.2011 r.
 • za rok 2010 - skonsolidowany - 20.05.2011 r.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 3/2010 - Nabycie rafinerii na Ukrainie

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 29 grudnia br. wpłynęła do spółki umowa podpisana w dniu 28 grudnia 2010 r. dotycząca nabycia udziałów w spółce Fesenko Sp. z o.o. z siedzibą na Ukrainie. Na podstawie tejże umowy Broad Gate S.A nabyła udziały reprezentujące 100 % kapitału zakładowego Fesenko Sp. z o.o. Cena zakupu jest równa wartości nominalnej nabytych udziałów i wynosi 39.600 UAH.

Dzięki zawarciu przedmiotowej umowy Emitent uzyskał kontrolę nad rafinerią będącą własnością Fesenko Sp. z o.o. Emitent wykorzystał tym samym możliwość dywersyfikacji źródeł przychodów. W wyniku dokonanej transakcji Broad Gate S.A. będzie miała możliwość działania nie tylko na rynku importu i dystrybucji produktów naftowych, ale również na rynku ich produkcji. Moce przerobowe rafinerii wynoszą 60 tys. ton ropy naftowej rocznie. Szacowana wartość rocznego zysku, jaki osiągnie rafineria w roku 2011 wynosi 0,5 mln USD.

Jednocześnie z opisaną powyżej umową zbycia udziałów w dniu 28 grudnia 2010 r. podpisana została pomiędzy tymi samymi stronami umowa o zarządzanie. W oparciu o postanowienia tejże umowy o zarządzanie zbywcy udziałów Fesenko Sp. z o.o. przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu zarządzania rafinerią w wysokości nie większej niż 2x EBITA za rok 2011. Wynagrodzenie to zostanie wypłacone w roku 2012 w akcjach Emitenta, przy założeniu, że liczba akcji zostanie ustalona według wzoru:

LA =  nie więcej niż 2x EBITA za rok 2011 / uzgodniona cena akcji

Gdzie:
LA - liczba akcji;
uzgodniona cena akcji - średni kurs zamknięcia akcji Emitenta na rynku NewConnect z ostatniego kwartału roku 2011, przy czym nie mniej niż 4,20 zł;

Akcje w liczbie obliczonej według powyższego wzoru zostaną przy tym zaoferowane po cenie nominalnej.

W ocenie Emitenta opisana powyżej transakcja został zawarta na warunkach wyjątkowo korzystnych dla Broad Gate S.A. Transakcja ta jest wynikiem wykorzystania kontaktów biznesowych większościowego akcjonariusza Emitenta, tj. W Investments Limited.

Szersze informacje o transakcji nabycia udziałów Fesenko Sp. z o.o. oraz przedmiotowej rafinerii, a także ich wpływie na sytuację i prognozy wyników Emitenta zostaną zaprezentowane w dokumencie informacyjnym.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski - Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński - Członek Zarządu

ESPI 1/2010 - Przystąpienie do systemu ESPI

Zgodnie z § 11 pkt 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), Zarząd Spółki Broad Gate S.A. informuje, że Spółka przystępuje do ESPI i od dnia dzisiejszego, tj. 14 grudnia 2010 r. rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem Systemu  w zakresie dotyczącym spółek notowanych na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: 
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca spółkę:

 • Piotr Jeleniewski - Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński - Członek Zarządu

EBI 2/2010 - Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Emitenta:

 1. 2.567.800 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr każda,
 2. 285.310 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr każda,
 3. 285.310 praw do akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr każda.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca spółkę:

 • Piotr Jeleniewski - Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński - Członek Zarządu

EBI 1/2010 - Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i w związku z tym od dnia dzisiejszego Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 roku „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst oraz informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst”.

Osoba reprezentująca spółkę:

 • Piotr Jeleniewski - Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński - Członek Zarządu

Raport bieżący nr 5/2011 - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Broad Gate S.A. przesłane przez akcjonariusza

2011-09-22

Podstawa prawna: 
art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, Zarząd Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał w dniu 22 września 2011 r., od znaczącego akcjonariusza spółki W Investments LTD zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Broad Gate S.A., w związku z rejestracją w dniu 14 września 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału, Akcjonariusz posiadał 2.057.524 akcji Emitenta, co dawało udział w kapitale zakładowym 72,11% oraz 72,11% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału Akcjonariusz posiada 2.057.524 akcji Emitenta co stanowi 52,20% w kapitale zakładowym i daje 52,20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport bieżący nr 4/2011 - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Broad Gate S.A. przesłane przez akcjonariusza.

2011-09-22

Podstawa prawna: 
art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, Zarząd Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał w dniu 22 września 2011 r., od znaczącego akcjonariusza Pana Pawła Szaciło zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Broad Gate S.A., w związku z rejestracją w dniu 14 września 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału, Akcjonariusz posiadał 385.170 akcji Emitenta, co dawało udział w kapitale zakładowym 13,5% oraz 13,5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału Akcjonariusz posiada 385.170 akcji Emitenta co stanowi 9,77% w kapitale zakładowym i daje 9,77% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport EBI 34/2011 - Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie

22.09.2011

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu wczorajszym tj. 21 września 2011 roku, powziął wiadomość, że wpisem z dnia 14 września 2011 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału o kwotę 108.860,50 zł. zostało dokonane poprzez emisję 580.000 akcji na okaziciela serii C oraz emisję 508.605 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.

Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 394.171,50 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt jeden zł 50/100) złotych i dzieli się na 3.941.715 akcji o wartości nominalnej 0,10 złoty każda tj.:

- 2.567.800 akcji na okaziciela serii A,

- 285.310 akcji na okaziciela serii B,

- 580.000 akcji na okaziciela serii C,

- 508.605 akcji na okaziciela serii D.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 3.941.715 głosy.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2. pkt. 5 oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

EBI 33/2011 - Temat: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

7.09.2011

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu wczorajszym tj. 06 września 2011r., wpłynęła do Spółki podpisana przez drugą stronę przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości. Łączna kwota uzyskana przez Spółkę w związku z przeprowadzoną transakcją sprzedaży nieruchomości wyniesie 4 050 000 PLN.

O zakupie przedmiotowej nieruchomości Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2011. Hipoteka ustanowiona na lokalu stanowiła zabezpieczenie dla kredytu obrotowego przeznaczonego na dalszy rozwój działalności Emitenta.

Umowa przyrzeczona zostanie zawarta nie później niż do dnia 31 października 2011r.. Po zawarciu umowy przyrzeczonej, stopa zwrotu z inwestycji w nieruchomość pozwoli Emitentowi osiągnąć zysk w wysokości 150.000 PLN, co stanowi zwrot w stosunku do zainwestowanych środków własnych Spółki 20% w skali roku.

Na zawarcie umowy przedwstępnej wpływ miała pozytywna decyzja banku finansującego, który wyraził zgodę na odstąpienie od ustanowionego na przedmiotowej nieruchomości hipotecznego zabezpieczenia kredytu obrotowego, jednocześnie nie obniżając limitu środków pozostawionych do dyspozycji Spółki.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport EBI 32/2011 - Wniosek akcjonariusza do WZA w sprawie przeniesienia notowań akcji Emitenta na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych.

06.09.2011

Zarząd Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 05 września 2011 roku otrzymał od akcjonariusza, spółki W Investments Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypru) posiadającą 2 057 524 akcji, reprezentujących 72,11% w kapitale zakładowym Emitenta, żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego „Podjęcia uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.

Jednocześnie Zarząd Broad Gate S.A. informuje, iż zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, umieści w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia wskazany powyżej punkt.

Treść żądania wraz z projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport EBI 31/2011Zakończenie subskrypcji akcji serii D dokonanie przydziału akcji

29.08.2011

Zarząd Broad Gate S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji nie więcej niż 1.000.000  akcji serii D Emitenta przeprowadzonej w drodze oferty prywatnej na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14 z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie więcej niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
  data rozpoczęcia subskrypcji: 25 lipca 2011 roku,
  data zakończenia subskrypcji: 19 sierpnia 2011 roku.
 2. Data przydziału akcji:
  emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych.
 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 
  nie więcej niż 1.000.000(jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D. 
 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
  redukcja nie wystąpiła.
 5. Liczba akcji serii D, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 
  508.605(pięćset osiem tysięcy sześćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 gr każda. 
 6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
  13 zł (trzynaście złotych).
 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
  w ramach subskrypcji zawarto trzy umowy objęcia akcji serii D. 
 8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
  subskrypcja akcji serii D została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
  W ramach subskrypcji zawarto trzy umowy objęcia Akcji serii D.
 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
  w ofercie akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci.
 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii D wynosi 16 900 zł netto, w tym: 
  - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 6 900 zł,
  - koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
  - koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10 000 zł,
  - koszty promocji oferty:0 zł. 

(Podano łączne koszty emisji serii C oraz serii D).
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: 
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport EBI 30/2011 Zakończenie subskrypcji akcji serii C dokonanie przydziału akcji

29.08.2011

Zarząd Broad Gate S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji nie więcej niż 650.000  akcji serii C Emitenta przeprowadzonej w drodze oferty prywatnej na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14 z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie więcej niż 65.000 zł (sześćdziesiąt pięćdziesiąt tysięcy) poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Broad Gate S.A. S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
  data rozpoczęcia subskrypcji: 4 lipca 2011 roku,
  data zakończenia subskrypcji: 19 sierpnia 2011 roku. 
 2. Data przydziału akcji: 
  emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych.
 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 
  nie więcej niż 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. 
 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: 
  redukcja nie wystąpiła.
 5. Liczba akcji serii C, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 
  580.000 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy). Emisja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
 6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
  7 zł (siedem złotych).
 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 
  w ramach subskrypcji zawarto jedną umowę objęcia akcji serii C. 
 8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
  subskrypcja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
  W ramach subskrypcji zawarto jedną umowę objęcia Akcji serii C.
 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
  w ofercie akcji serii C nie uczestniczyli subemitenci. 
 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii C wynosi 16 900 zł netto, w tym: 
  - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 6 900 zł,
  - koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
  - koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10 000 zł,
  - koszty promocji oferty: 0zł. 

(Podano łączne koszty emisji serii C oraz serii D).
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: 
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport EBI 29/2011 Zapłata wynagrodzenia za zarządzanie rafinerią Fesenko sp. z o.o.

19 sierpnia 2011r.

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że wykorzystując środki pozyskane dzięki emisji akcji serii D (oferta prywatna), Spółka dokonała, zgodnie z zawartą umową, zapłaty pełnego wynagrodzenia tj. kwoty 2 336 000 USD (słownie dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy dolarów) za zarządzanie rafinerią będącą własnością Fesenko sp. z o.o..

Uiszczona została całość wynagrodzenia należnego zgodnie z umową o zarządzanie, obliczona wg. wzoru:

wynagrodzenie = 8 x EBITDA Fesenko sp. z o.o. za II kwartał roku 2011. 

O zawarciu umowy o zarządzenie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku, natomiast o podpisaniu aneksu do przedmiotowej umowy, Emitent informował o w raporcie bieżącym nr 23/2011 z dnia 23 lipca 2011r..

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski - Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko - Członek Zarządu

Raport bieżący nr 03/2011 - Informacja o transakcjach na akcjach Broad Gate S.A.

2011-08-10

Podstawa prawna: 
art. 160 ust 4 Ustawy o ofercie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. 

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2011 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej zawiadomienie o nabyciu w dniu 02 sierpnia 2011r., 2 000 szt. akcji Emitenta przez osobę prawną blisko związaną z osobą składającą powyższe zawiadomienie.

Nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji zawartych na rynku NewConnect w trakcie sesji zwykłej po cenie 8,50 zł za jedną akcję.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport bieżący 26/2011 -Wyniki spółki zależnej Fesenko sp. z o.o.

2011-08-02

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 01 sierpnia 2011r. otrzymał informację w zakresie wstępnych jednostkowych wyników finansowych za II kwartał 2011r., podmiotu zależnego Fesenko sp. z o.o. z siedzibą na Ukrainie. Spółka zależna zanotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 292 000 USD. Co stanowi wzrost w stosunku do I kwartału 2011r., o 150%.

W grudniu 2010r., Broad Gate S.A., o czym informowała w raporcie bieżącym nr 3/2010, nabyła udziały reprezentujące 100 % kapitału zakładowego Fesenko sp. z o.o., w posiadaniu której jest rafineria.

Jednocześnie Zarząd podtrzymuje szacowaną wartość rocznego zysku, jaki osiągnie rafineria za 2011r., na poziomie 0,5 mln USD.

Informacja dla Emitenta jest istotna z uwagi na udział osiągniętego przez Fesenko sp. z o.o. zysku, w skonsolidowanym zysku za II kwartał 2011r., GK BroadGate S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport EBI 25/2011 - Harmonogram publikowania skonsolidowanych raportów okresowych w roku obrotowym 2011

27.07.2011 

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, iż w związku z przyjętą przez Spółkę strategią biznesową, mającą na celu zwiększanie wartości Spółki poprzez dynamiczny rozwój grupy kapitałowej, a także zapewnienie większej transparentności wyników GK Emitenta, rozpoczyna publikację skonsolidowanych raportów okresowych, począwszy od raportu za II kwartał 2011r. 

Poniżej przedstawiono harmonogram przekazywania do publicznej wiadomości skonsolidowanych raportów okresowych w roku obrotowym 2011: 

Raporty kwartalne: 
za II kwartał 2011r. - skonsolidowany - 16.08.2011r. 
za III kwartał 2011r. - skonsolidowany - 14.11.2011r. 

Jednocześnie Emitent informuje, iż harmonogram przekazywania do publicznej wiadomości jednostkowych raportów okresowych w roku obrotowym 2011 przedstawiony w raporcie bieżącym 1/2011 nie uległ zmianie. 

Podstawa prawna: 
§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę: 

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu 
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

Raport EBI 24/2011 - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D

25.07.2011 r. 

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. W dniu dzisiejszym, tj. 25 lipca b.r. Zarząd podjął uchwałę określającą cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii D na poziomie 13 zł (trzynastu złotych) za jedną akcję. 
Jednocześnie Zarząd Broad Gate S.A. informuje, iż środki pozyskane dzięki emisji akcji serii D zostaną przeznaczone w szczególności na wypłatę wynagrodzenia za zarządzanie rafinerią będącą własnością Fesenko sp. z o.o. z siedzibą na Ukrainie. Zapłata zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami aneksu do umowy o zarządzenie, o którego zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2011 z dnia 23 lipca 2011 roku. 

W uzasadnieniu uchwały określającej cenę emisyjną akcji serii D Zarząd wskazuje, że cena emisyjna akcji serii D została ustalona z uwzględnieniem ceny wyemitowanych i objętych akcji serii C, a także wzrostu wartości Spółki wynikającego z przejęcia RusOil sp. z o.o. i bardzo dobrych wyników Fesenko sp. z o.o.. 
Ustalając cenę emisyjną akcji serii D Zarząd uwzględnił ponadto stanowiska potencjalnych inwestorów, zainteresowanych objęciem akcji tej serii. W opinii Zarządu ustalenie ceny emisyjnej na poziomie 13 zł za jedną akcję leży zarówno w interesie Spółki, jak i dotychczasowych akcjonariuszy, oraz stanowi pożądany krok w kierunku aktualizacji giełdowej wyceny akcji Spółki do poziomu odpowiadającego rzeczywistej wartości Spółki oraz aktywów będących w posiadaniu podmiotów zależnych. 

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

Osoby reprezentujące spółkę: 

 • Piotr Jeleniewski - Prezes Zarządu 
 • Adam Brzeziński - Członek Zarządu

Raport EBI 23/2011 - Aneks do umowy o zarządzanie Fesenko sp. z o.o.

23.07.2011 r.

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu wczorajszym do Emitenta wpłynął podpisany w imieniu drugiej strony aneks do umowy o zarządzanie rafinerią będącą własnością Fesenko sp. z o.o. z siedzibą na Ukrainie.

W oparciu o przywołany powyżej aneks Emitent wypłaci wynagrodzenie za zarządzanie rafinerią będącą własnością Fesenko sp. z o.o. obliczone według wzoru:

wynagrodzenie = 8 x EBITDA Fesenko sp. z o.o. za II kwartał roku 2011

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do dnia 10 sierpnia 2011 roku.

Ponadto strony umowy o zarządzanie odstąpiły w aneksie od wypłaty wynagrodzenia za zarządzanie w akcjach Emitenta.

Emitent wskazuje, że szczegółowa informacja o zawarciu umowy o zarządzanie rafinerią będącą własnością Fesenko sp. z o.o. została opublikowana w raporcie bieżącym nr 3/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku oraz w dokumencie informacyjnym Emitenta z dnia 12 stycznia 2011 roku (str. 67).

Emitent pragnie podkreślić, iż przedmiotowy aneks został zawarty w związku z bardzo dobrymi wynikami Fesenko sp. z o.o., która dzięki środkom finansowym uzyskanym od Emitenta w bardzo krótkim czasie znacząco poprawiła swoje wyniki finansowe, potwierdzając tym samym słuszność decyzji Emitenta dotyczącej nabycia udziałów w Fesenko sp. z o.o. Jednocześnie odstąpienie od wypłacania wynagrodzenia za zarządzanie w akcjach Emitenta jest uzasadnione i korzystne w związku z faktem, iż pierwotnie uzgodniona cena akcji, która miała posłużyć do obliczenia ilości akcji należnych tytułem rozliczenia wynagrodzenia za zarządzanie, jest znacznie niższa niż obecny kurs akcji Emitenta oraz cena emisyjna nowoemitowanych akcji Emitenta. W ocenie Emitenta w chwili obecnej znacznie korzystniejsze dla Emitenta i jego akcjonariuszy jest wyemitowanie nowych akcji i wypłacenie wynagrodzenia za zarządzanie ze środków pozyskanych z emisji akcji.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski - Prezes Zarządu

 • Adam Brzeziński - Członek Zarządu

Raport EBI 22/2011 - Zmiany w Zarządzie Broad Gate S.A.

12.07.2011 r.

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu 11 lipca 2011 r., Pan Adam Brzeziński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Broad Gate S.A., ze skutkiem na dzień 31 lipca 2011 r..
W związku z ww. rezygnacją, Rada Nadzorcza Broad Gate S.A., na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2011 r., podjęła uchwałę o powierzeniu funkcji Członka Zarządu Spółki Panu Alkowi Yourievich Fesenko.
Pan Alec Fesenko nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez Broad Gate S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla Broad Gate S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Alec Fesenko nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Alec Fesenko jest absolwentem George Washington University (USA)., na którym ukończył studia menadżerskie oraz Szkołę Prawa.
W dotychczasowej karierze zawodowej pracował jako menadżer oraz pełnił funkcję członka zarządu w spółkach funkcjonujących w branżach Telecom, IT, a także spożywczej, działających na terenie Stanów Zjednoczony oraz Rosji. 
Pan Alec Fesenko w zakresie swej działalności zawodowej specjalizuje się w negocjacjach międzynarodowych, strategicznym planowaniu inwestycji, akwizycjach, pozyskiwaniu kapitału oraz prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej (ze szczególnym uwzględnieniem rynku ukraińskiego i rosyjskiego). Zna biegle język angielski, rosyjski, ukraiński, hiszpański oraz włoski. 

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

Raport EBI 21/2011 - Zapłata ceny za udziały w RusOil O.O.O.

06 lipca 2011 r.

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że wykorzystując środki pozyskane dzięki emisji akcji serii C (oferta prywatna), Spółka dokonała, zgodnie z zawartą umową, zapłaty ceny nabycia udziałów spółki RusOil O.O.O. z siedzibą w Moskwie (Rosja). Uiszczona została całość ceny nabycia udziałów w wysokości 1.450.000 USD (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy dolarów).

Informacja o zawarciu umowy nabycia udziałów spółki RusOil O.O.O. została przekazana w raporcie bieżącym nr 19/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje biżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski - Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński - Członek Zarządu

Raport EBI 20/2011 - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C

04.07.2011 r.

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w dniu dzisiejszym, tj. 4 lipca b.r. podjął uchwałę określającą cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii C na poziomie 7zł (siedmiu złotych) za jedną akcję.

Jednocześnie Zarząd Broad Gate S.A. informuje, iż środki pozyskane dzięki emisji akcji serii C zostaną przeznaczone na sfinansowanie transakcji nabycia udziałów w spółce RusOil O.O.O. z siedzibą w Moskwie (Rosja). O zawarciu przedmiotowej umowy nabycia udziałów Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku.

Jednocześnie Zarząd Broad Gate S.A. informuje, iż cena emisyjna akcji serii D, emitowanych w oparciu o postanowienia uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, zostanie określona i niezwłocznie podana do wiadomości publicznej po zamknięciu emisji akcji serii C.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski - Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński - Członek Zarządu

EBI 19/2011 - Nabycie udziałów spółki RusOil O.O.O.

04.07.2011

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 4 lipca 2011 roku, po zakończonych negocjacjach, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 11 i 12/2011, wpłynęła do Spółki, podpisana przez drugą stronę umowa nabycia udziałów spółki RusOil O.O.O. z siedzibą w Moskwie. Na podstawie tejże umowy Broad Gate S.A. nabyła udziały reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego RusOil O.O.O.. Cena zakupu udziałów jest równa wartości nominalnej nabytych udziałów i wynosi 1.450.000 USD.

Emitent informuje, iż źródłem finansowania transakcji nabycia udziałów spółki RusOil O.O.O., będą środki pozyskane z emisji akcji serii C prowadzonej w oparciu o uchwałę podjętą przez ZWZA Broad Gate S.A. w dniu 15 czerwca 2011 roku.
 
Dzięki zawarciu przedmiotowej umowy, Emitent będzie mieć możliwość korzystania z należącej do spółki RusOil blendowni oraz magazynu pozwalającego na przechowywanie do 2.000 ton paliw ciekłych. Podstawowym profilem jej działalności jest sprzedaż paliw do stacji benzynowych w okręgu moskiewskim.
 
Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski - Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński - Członek Zarządu

ESPI 2/2011 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 15.06.2011 r.

Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5

Zarząd Broad Gate S.A., stosownie do art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie,  przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA  w dniu 15 czerwca 2011 r.

W INVESTMENTS LIMITED
Liczba posiadanych akcji  : 2 055 524
Procentowy udział  akcji w kapitale zakładowym : 72,05%
Liczba posiadanych głosów na WZA : 2 055 524
Procentowy udział w ogólnej liczbie  głosów : 72,05%
Procentowy udział w liczbie głosów na WZA w dniu 15.06.2011 r. : 100%

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 16/2011 - Publikacja raportu rocznego za 2010 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu rocznego za 2010 r.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

ESPI 1/2011 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: 
Inne uregulowania

Zarząd Broad Gate S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 15 czerwca 2011 roku, na godzinę 12:00, w lokalu Spółki przy Al. Jerozolimskich 123a w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Projekty uchwał na ZWZ
 3. Wzór formularza

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski - Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński - Członek Zarządu

EBI 7/2011 - Zmiany w harmonogramie publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2011

Zarząd Broad Gate S.A.  informuje, iż nie będzie sporządzał i przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2010 r., o czym informował w raporcie bieżącym nr 1/2011, ponieważ na dzień bilansowy roku obrotowego 2010 łączne dane Emitenta jako jednostki dominującej, oraz dane spółki zależnej, bez dokonania wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6 ustawy o rachunkowości, nie spełniają warunków do przeprowadzenia konsolidacji określonych w art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późniejszymi zmianami.

Po wystąpieniu warunków obligujących Emitenta do przeprowadzenia konsolidacji, wskazanych w art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późniejszymi zmianami, Emitent rozpocznie sporządzanie i publikowanie skonsolidowanych raportów okresowych, o czym poinformuje w trybie raportu bieżącego zgodnie z §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: 
§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 6/2011 - Korekta raportu nr 5/2011 - Złożenie wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii B oraz pierwszego dnia notowania akcji serii A i B

Zarząd Broad Gate S.A. w związku z błędem pisarski przekazuje poniżej prawidłową treść raportu bieżącego nr 5/2011.

Powinno brzmieć:

„Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 stycznia 2011 r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 285.310 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Proponowanym dniem ostatniego notowania praw do akcji serii B jest 7 luty 2011 r.

Jednocześnie Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że złożył wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect instrumentów finansowych Spółki, tj.:
- 2.567.800 akcji na okaziciela serii A,
- 285.310 akcji na okaziciela serii B.

Proponowanym dniem pierwszego notowania wyżej wskazanych instrumentów jest 8 luty 2011 r.”

Zostało opublikowane:
„Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 stycznia 2011 r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 285.310 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Proponowanym dniem ostatniego notowania praw do akcji serii B jest 7 stycznia 2011 r.

Jednocześnie Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że złożył wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect instrumentów finansowych Spółki, tj.:
- 2.567.800 akcji na okaziciela serii A,
- 285.310 akcji na okaziciela serii B.

Proponowanym dniem pierwszego notowania wyżej wskazanych instrumentów jest 8 stycznia 2011 r.”

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 5/2011 - Złożenie wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii B oraz pierwszego dnia notowania akcji serii A i B

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 stycznia 2011 r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 285.310 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Proponowanym dniem ostatniego notowania praw do akcji serii B jest 7 stycznia 2011 r.

Jednocześnie Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że złożył wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect instrumentów finansowych Spółki, tj.:
- 2.567.800 akcji na okaziciela serii A,
- 285.310 akcji na okaziciela serii B.

Proponowanym dniem pierwszego notowania wyżej wskazanych instrumentów jest 8 stycznia 2011 r

Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 4/2011 - Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że powziął wiadomość, że wpisem z dnia 25 stycznia 2011 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 28.531,00 zł. Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 285.310 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.

Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 285.311,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta jedenaście 00/100) złotych i dzieli się na 2.853.110 akcji o wartości nominalnej 0,10 złoty każda tj.:
- 2.567.800 akcji na okaziciela serii A,
- 285.310 akcji na okaziciela serii B.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 2.853.110 głosy.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: 
§3 ust. 2. pkt. 5 oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 2/2011 - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 stycznia 2011 r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 285.310 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Proponowanym dniem pierwszego notowania praw do akcji serii B jest 24 stycznia 2011 r.

Jednocześnie Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect pozostałych instrumentów finansowych spółki, tj.:

 1. 2.567.800 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr każda,
 2. 285.310 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr każda,

zostanie złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii B.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca spółkę:

 • Piotr Jeleniewski - Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński - Członek Zarządu

EBI 3/2011 - Wstępne wyniki finansowe wypracowane w ciągu IV kwartałów 2010 r.

Zarząd Broad Gate S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępną wartość przychodów ze sprzedaży i zysku netto wypracowanych w ciągu IV kwartałów 2010 roku.

Wstępna wartość przychodów ze sprzedaży osiągniętych po IV kwartałach 2010 r. wyniosła ok. 13.054 tys. PLN, co daje wynik wyższy o 0,52 proc. w stosunku do prognozy przychodów podanej w Dokumencie Informacyjnym Spółki, która miała wynieść 12.986 tys. PLN. 

Wstępna wartość zysku netto wygenerowanego w ciągu IV kw. 2010 r. wyniosła ok. 1.003 tys. PLN, co daje wynik wyższy o 42,47 proc. w stosunku do prognozy zysku netto podanej w Dokumencie Informacyjnym Spółki, która miała wynieść 704 tys. PLN. 

Nieznacznie wyższy od zakładanego poziom przychodów przy jednoczesnym bardzo wysokim przekroczeniu prognoz zysku netto jest wynikiem optymalizacji kosztów, dywersyfikacji oferty produktowej i zwiększenia poziomu uzyskiwanych marż netto.

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 1/2011 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011

Zarząd Broad Gate S.A. podaje harmonogram przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2011:

1. Raporty kwartalne:

 • za IV kwartał 2010 r. - jednostkowy i skonsolidowany - 14.02.2011 r.
 • za I kwartał 2011 r. - jednostkowy i skonsolidowany -  16.05.2011 r.
 • za II kwartał 2011 r. - jednostkowy i skonsolidowany -  16.08.2011 r.
 • za III kwartał 2011 r. - jednostkowy i skonsolidowany -  14.11.2011 r.

2. Raporty roczne:

 • za rok 2010 - jednostkowy - 20.05.2011 r.
 • za rok 2010 - skonsolidowany - 20.05.2011 r.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 3/2010 - Nabycie rafinerii na Ukrainie

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 29 grudnia br. wpłynęła do spółki umowa podpisana w dniu 28 grudnia 2010 r. dotycząca nabycia udziałów w spółce Fesenko Sp. z o.o. z siedzibą na Ukrainie. Na podstawie tejże umowy Broad Gate S.A nabyła udziały reprezentujące 100 % kapitału zakładowego Fesenko Sp. z o.o. Cena zakupu jest równa wartości nominalnej nabytych udziałów i wynosi 39.600 UAH.

Dzięki zawarciu przedmiotowej umowy Emitent uzyskał kontrolę nad rafinerią będącą własnością Fesenko Sp. z o.o. Emitent wykorzystał tym samym możliwość dywersyfikacji źródeł przychodów. W wyniku dokonanej transakcji Broad Gate S.A. będzie miała możliwość działania nie tylko na rynku importu i dystrybucji produktów naftowych, ale również na rynku ich produkcji. Moce przerobowe rafinerii wynoszą 60 tys. ton ropy naftowej rocznie. Szacowana wartość rocznego zysku, jaki osiągnie rafineria w roku 2011 wynosi 0,5 mln USD.

Jednocześnie z opisaną powyżej umową zbycia udziałów w dniu 28 grudnia 2010 r. podpisana została pomiędzy tymi samymi stronami umowa o zarządzanie. W oparciu o postanowienia tejże umowy o zarządzanie zbywcy udziałów Fesenko Sp. z o.o. przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu zarządzania rafinerią w wysokości nie większej niż 2x EBITA za rok 2011. Wynagrodzenie to zostanie wypłacone w roku 2012 w akcjach Emitenta, przy założeniu, że liczba akcji zostanie ustalona według wzoru:

LA =  nie więcej niż 2x EBITA za rok 2011 / uzgodniona cena akcji

Gdzie:

LA - liczba akcji;

uzgodniona cena akcji - średni kurs zamknięcia akcji Emitenta na rynku NewConnect z ostatniego kwartału roku 2011, przy czym nie mniej niż 4,20 zł;

Akcje w liczbie obliczonej według powyższego wzoru zostaną przy tym zaoferowane po cenie nominalnej.

W ocenie Emitenta opisana powyżej transakcja został zawarta na warunkach wyjątkowo korzystnych dla Broad Gate S.A. Transakcja ta jest wynikiem wykorzystania kontaktów biznesowych większościowego akcjonariusza Emitenta, tj. W Investments Limited.

Szersze informacje o transakcji nabycia udziałów Fesenko Sp. z o.o. oraz przedmiotowej rafinerii, a także ich wpływie na sytuację i prognozy wyników Emitenta zostaną zaprezentowane w dokumencie informacyjnym.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski - Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński - Członek Zarządu

EBI 2/2010 - Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Emitenta:

 1. 2.567.800 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr każda,
 2. 285.310 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr każda,
 3. 285.310 praw do akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr każda.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca spółkę:

 • Piotr Jeleniewski - Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński - Członek Zarządu

ESPI 1/2010 - Przystąpienie do systemu ESPI

Zgodnie z § 11 pkt 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), Zarząd Spółki Broad Gate S.A. informuje, że Spółka przystępuje do ESPI i od dnia dzisiejszego, tj. 14 grudnia 2010 r. rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem Systemu  w zakresie dotyczącym spółek notowanych na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: 
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca spółkę:

 • Piotr Jeleniewski - Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński - Członek Zarządu

EBI 1/2010 - Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i w związku z tym od dnia dzisiejszego Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:
§10 Załącznika do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 roku „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst oraz informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst”.

Osoba reprezentująca spółkę:

 • Piotr Jeleniewski - Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński - Członek Zarządu

EBI 15/2011 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Broad Gate S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 15 czerwca 2011 roku, na godzinę 12:00, w lokalu Spółki przy Al. Jerozolimskich 123a w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Infor-macje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Projekty uchwał na ZWZ
 3. Wzór formularza

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski - Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński - Członek Zarządu

EBI 13/2011 - Wyniki spółki zależnej Fesenko Sp. z o.o.

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 12 maja 2011 r. otrzymał informację w zakresie jednostkowych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2011 roku podmiotu zależnego, Fesenko sp. z o.o. z siedzibą na Ukrainie. Spółka zależna zanotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 116 963,19 USD.

W grudniu 2010 r. Broad Gate S.A., o czym informowała w raporcie bieżącym, nabyła udziały reprezentujące 100 % kapitału zakładowego Fesenko sp. z o.o., w posiadaniu  której  jest rafineria. Szacowana wartość rocznego zysku, jaki osiągnie rafineria w roku 2011 wynosi 0,5 mln USD.

Informacja jest istotna z uwagi na wielkość udziału osiągniętego przez Fesenko sp. z o.o. zysku, w przyszłym  skonsolidowanym zysku GK Broad Gate S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 14/2011 - Publikacja raportu za I kw. 2011 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu kwartalnego za I kwartał 2011 r.

Podstawa prawna :
§ 5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 12/2011 - Zakończenie procesu due diligence spółki RusOil O.O.O

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 9 maja b.r. został zakończony proces due diligence  spółki  RusOil O.O.O. z siedzibą w Moskwie (spółka prawa rosyjskiego). O zawarciu Listu Intencyjnego i rozpoczęciu procesu due diligence, Broad Gate S.A. informowała  rynek w raporcie bieżącym nr 11/2011. 
W związku z pozytywnym wynikiem procesu due diligence, Zarząd  Broad Gate S.A. informuje, iż podejmuje negocjacje z RusOil O.O.O.  dotyczące szczegółowych warunków transakcji zakupu udziałów Spółki.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 11/2011 - Podpisanie Listu Intencyjnego

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 marca b.r. został podpisany List Intencyjny ze spółką RusOil O.O.O. z siedzibą w Moskwie (spółka prawa rosyjskiego) w sprawie jej akwizycji. Spółka RusOil jest właścicielem blendowni oraz magazynu pozwalającego na przechowywanie do 2000 ton paliw ciekłych. Podstawowym profilem jej działalności jest sprzedaż paliw do stacji benzynowych w okręgu moskiewskim.

Podjęcie decyzji o nabyciu udziałów oraz ustalenie szczegółowych warunków transakcji poprzedzone będzie przeprowadzeniem procesu due diligence. Zgodnie z Listem badanie rozpocznie się w terminie 7 dni od dnia podpisania Listu Intencyjnego, natomiast jego zakończenie ma nastąpić do 13 maja 2011 r.

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

Raport EBI 10/2011 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Broad Gate S.A. informuje, że w dniu 8 marca 2011 roku Rada Nadzorcza, działając zgodnie z § 20 pkt 1 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki – Global Audit Partner Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 45, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3106.

Z ww. podmiotem będzie zawarta umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 9/2011 - Budowa Grupy Kapitałowej Braod Gate – nabycie udziałów spółki Broadgate Trading Limited z siedzibą na Cyprze

Zarząd Spółki Broad Gate S.A. informuje, iż w dniu 28 lutego 2011 r. nabył 2.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 EUR każda spółki Broadgate Trading Limited z siedzibą na Cyprze, tj. 100% kapitału zakładowego tejże spółki.

Przedmiotem działalności spółki Broad Gate Trading Limited z siedzibą na Cyprze jest szeroko rozumiana działalność handlowa ze szczególnym uwzględnieniem branży produktów ropopochodnych, którymi zajmuje się Grupa Kapitałowa Broad Gate.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

EBI 8/2011 - Raport Kwartalny za IV kw. 2010 r.

Zarząd Broad Gate S.A.  przekazuje w załączeniu Raport Kwartalny za IV kwartał 2010 r.

Podstawa prawna: 
§5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

Raport bieżący nr 1/2013Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Broad Gate S.A. przesłane przez akcjonariusza

04.04.2013

Podstawa prawna: 
art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Emitenta Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka, bądź Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 04.04.2013r., zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz Emitenta - spółka „W Investments Limited” z siedzibą w Republice Cypryjskiej poinformowała, iż w dniu 29 marca 2013 roku na podstawie umowy sprzedaży dokonała zbycia łącznie 1 308 599 akcji zwykłych na okaziciela spółki Broad Gate S.A.

Przed dokonaniem transakcji spółka posiadała 2 057 524 akcji Emitenta, reprezentujących 52,19 % kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do 52,19 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji spółka posiada 748 925 akcji Emitenta, reprezentujących 18,99% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do 18,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

Raport EBI 07/2014 Nabycie przez Broad Gate S.A. udziałów spółki Advag OOO

Nabycie przez Broad Gate S.A. udziałów spółki Advag OOO

12.03.2014

Zarząd Spółki Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 12 marca 2014 roku. Emitent zawarł ze spółką Cellestis Limited z siedzibą na Cyprze umowę, na podstawie której Emitent nabył 25% udziałów rosyjskiej spółki Advag OOO.

Zgodnie z umową Emitent zobligowany został do zapłaty Cellestis Limited ceny wynoszącej 10.700.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset tysięcy złotych). Zapłata ceny nastąpiła w dniu dzisiejszym, poprzez potrącenie wierzytelności istniejących między Stronami umowy tj. wierzytelności wynikających z umów sprzedaży udziałów Fesenko TOB oraz RusOil OOO, zawartych dnia 23 grudnia 2013 roku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Zawarcie przedmiotowej umowy jest kolejnym krokiem związanym z realizacją zapowiadanej w opublikowanych na GPW raportach Emitenta, reorganizacji Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A., w tym zmiany strategii Spółki min. w zakresie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz oferty produktowej.

Umowa spełniała przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do kapitałów własnych Emitenta opublikowanych w sprawozdaniu rocznym za 2012 rok.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na ryn

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko – Prezes Zarządu